Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
European Anti-Fraud Office
Calaois a thuairisciú

Cúlra dlíthiúil

Is é Airteagal 325 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (a chuaigh in ionad Airteagal 280 de Chonradh CE) an bunús dlí leis an gcomhrac i gcoinne na calaoise.

1. Bunú OLAF

Leasuithe:

2. Ról OLAF – imscrúduithe riaracháin agus comhoibriú le hOifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE) 

Sna rialacháin agus comhaontuithe seo a leanas, sainmhínítear príomhról agus cúraimí na hOifige chun a cuid imscrúduithe riaracháin a chur i gcrích. Déanann OLAF imscrúduithe (maidir le leasanna airgeadais de chuid an Aontais Eorpaigh) sna Ballstáit agus imscrúduithe i ndáil le foireann institiúidí an Aontais Eorpaigh.

Foráiltear leis na leasuithe is déanaí do dhlúthchomhar le OIPE bunaithe ar chomhlántacht, ar mhalartú faisnéise agus ar neamhdhúbláil iarrachtaí. Ina theannta sin, treisíonn an Rialachán athbhreithnithe OLAF an chaoi ar féidir le OLAF a chuid imscrúduithe féin a dhéanamh trí rialacha cuíchóirithe maidir le seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair, trí rialacha a chur ar fáil maidir le rochtain ar fhaisnéis cuntas bainc agus trí ráthaíochtaí níos láidre a chinntiú do dhaoine lena mbaineann imscrúduithe OLAF.

3. Reachtaíocht chothrománach de chuid an Aontais um sheiceálacha/iniúchtaí ar an láthair sna Ballstáit

4. Reachtaíocht earnálacha de chuid an Aontais Eorpaigh

 Tá forálacha maidir le neamhrialtachtaí a chosc agus a bhrath sna rialacháin seo a leanas:

5. Fógra a thabhairt faoi neamhrialtachtaí

Réimsí beartais:

An Ciste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta agus an Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe

- Don Chlárthréimhse 2021-2027:

- Don Chlárthréimhse 2014-2020:

- Don Chlárthréimhse 2007-2013:

Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, Ciste Sóisialta na hEorpa, an Ciste Comhtháthaithe agus an Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh

- Don Chlárthréimhse 2021-2027:

- Don Chlárthréimhse 2014-2021:

- Don Chlárthréimhse 2007-2013 (Cistí Struchtúracha agus an Ciste Comhtháthaithe):

An Ciste um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí

- Don Chlárthréimhse 2021-2027:

- Don Chlárthréimhse 2014-2020:

Cistí Gnóthaí Baile

- Don Chlárthréimhse 2021-2027 (an Ciste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht, an Ciste Slándála Inmheánaí, an Ionstraim le haghaidh Tacaíocht Airgeadais don Bhainistiú Teorainneacha agus don Bheartas Víosaí):

- Don Chlárthréimhse 2014-2020 (an Ciste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht, an Ionstraim le haghaidh Tacaíocht Airgeadais do chomhar póilíneachta, don choireacht a chosc agus a chomhrac, agus do bhainistíocht ghéarchéime):

- Don Chlárthréimse 2007-2013 (an Ciste Eorpach um Dhídeanaithe, an Ciste um Theorainneacha Seachtracha, an Ciste Eorpach um Fhilleadh agus an Ciste Eorpach chun náisiúnaigh tríú tíortha a Lánpháirtiú):

An Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais (IPA)

- Don Chlárthréimhse 2021-2027 IPA III:

- Don Chlárthréimhse 2014-2020 IPA II:

- Don Chlárthréimhse 2007-2013 IPA I:

An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú 

- Don Chlárthréimhse 2021-2027:

- Don Chlárthréimhse 2014-2020:

6. Comhchuibhiú dhlí coiriúil an Aontais Eorpaigh

Coinbhinsiúin maidir le comhchuibhiú dhlí coiriúil an Aontais Eorpaigh

  • Leasanna airgeadais an Aontais a chosaint: Coinbhinsiún AE an 26 Iúil 1995 agus na trí phrótacal a ghabhann leis (‘Coinbhinsiún PIF agus na prótacail a ghabhann leis’):

1) An 1ú Prótacal
2) An 2ú Prótacal agus a thuarascáil mhínitheach
3) Prótacal maidir le hinniúlacht na Cúirte Breithiúnais

Tuarascálacha ón gCoimisiún maidir leis an tslí ar chuir na Ballstáit Coinbhinsiún an Aontais Eorpaigh an 26 Iúil 1995 agus a phrótacail ghaolmhara chun feidhme:

a) Tuarascáil 2004 agus an iarscríbhinn
b) Tuarascáil 2008 agus an iarscríbhinn

Tabhair faoi deara: i gcás na mBallstát uile, ach amháin an Danmhairg, gabhfaidh treoir PIF ionad Choinbhinsiún PIF (féach thíos). Leanfaidh d’fheidhm a bheith ag Coinbhinsiún PIF maidir leis an Danmhairg, agus maidir léi sin amháin. Ní mór Treoir PIF a chur chun feidhme faoi mhí Iúil 2019.

An Treoir maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil (‘Treoir PIF’)

Na Ballstáit a bhfuil an Treoir ina ceangal orthu (is é sin na Ballstáit uile ach amháin an Danmhairg), tá dhá bhliain acu (go dtí Iúil 2019) chun é a thrasuí. Ina dhiaidh sin, gabhfaidh an Treoir ionad Choinbhinsiún PIF agus a phrótacal i gcás na mBallstát sin a bhfuil sí ina ceangal orthu, ach i gcás na Danmhairge, leanfaidh d’fheidhm a bheith ag Coinbhinsiún PIF.

7. Socruithe Oibre

8. Comhaontuithe le tríú páirtithe

Comhaontuithe le tríú páirtithe ina bhfuil forálacha maidir le cúnamh frithpháirteach riaracháin in ábhair a bhaineann le custaim

9. Bearta custaim frith-chalaoise sna córais taraifí fabhracha

Is féidir fabhair taraife le haghaidh earraí a chur ar fionraí faoi chlásal frith-chalaoise más rud é:

  • go bhfuil calaois ar mhórscála nó neamhrialtacht mhór ann, nó
  • nach bhfuil an comhar idir na páirtithe lena mbaineann éifeachtach go leor chun dul i ngleic mar is ceart le sárú ar an reachtaíocht chustaim.

Bíonn clásail frith-chalaoise ceaptha chun dul i ngleic leis an trádáil aindleathach trí chosc a chur ar mhí-úsáid fabhar taraife. Tacaíonn siad le trádálaithe dlisteanacha trí dheireadh a chur le hiomaíocht mhíchuí éagórach.

Bronnann an tAontas Eorpach fabhair tharaife ar thíortha nach Ballstáit den Aontas iad ar an gcoinníoll go mbíonn bearta iomchuí frith-chalaoise ag gabhail leis na fabhair sin.  Tá an prionsabal sin leagtha amach i ndoiciméid bheartais atá glactha ag an gCoimisiún, an Chomhairle, Parlaimint na hEorpa agus Cúirt Iniúchóirí na hEorpa.

Dá bhrí sin, tá clásail frith-chalaoise ag gabháil leo seo ar fad:

  • gach córas féinrialaithe, amhail Scéim na bhFabhar Ginearálaithe Taraife (GSP), a chlúdaíonn thart ar 76 thír (in 2018)
  • gnáthshocruithe taraifí fabhracha, i.e. comhaontuithe saorthrádála (CSTanna) nó comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, a chlúdaíonn níos mó ná 45 thír bhreise.

Tugtar ainmneacha éagsúla ar chlásail frith-chalaoise, e.g.:

  • Forálacha speisialta maidir le comhar riaracháin (CSTanna leis an gColóim, Peiriú agus Eacuadór; agus, ar theacht i bhfeidhm dó, le Meicsiceo)
  • Forfheidhmiú córa fabhraí (an tSile)
  • Mainneachtain comhar riaracháin a sholáthar (Montainéagró)
  • Bearta sonracha a bhaineann le cóir fhabhrach a bhainistiú (Vítneam, agus ar theacht i bhfeidhm dóibh, an tSeapáin).

Liosta de chlásail frith-chalaoise

10. Cásdlí

Liosta de na rialuithe ó Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh a bhaineann le OLAF