Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Prijavite prijevaru

Pravni kontekst

Pravna je osnova za borbu protiv prijevara članak 325. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (kojim se zamjenjuje članak 280. Ugovora o EZ-u).

1. Osnivanje OLAF-a

Izmjene:

2. Uloga OLAF-a – administrativne istrage i suradnja s Uredom europskog javnog tužitelja (EPPO) 

Propisi i sporazumi u nastavku definiraju glavnu ulogu Ureda i njegove ovlasti za provođenje administrativnih istraga. One obuhvaćaju istrage povezane sa zaštitom financijskih interesa EU-a u državama članicama i one koje uključuju zaposlenike institucija EU-a.

Posljednjim izmjenama predviđa se bliska suradnja s EPPO-om temeljena na komplementarnosti, razmjeni informacija i izbjegavanju udvostručavanja aktivnosti. Revidiranom uredbom o OLAF-u jača se i način na koji OLAF može provoditi vlastite istrage tj. propisana su pojednostavnjena pravila o provjerama i inspekcijama na licu mjesta, pravila o pristupu informacijama o bankovnim računima i veća jamstva za osobe umiješane u istrage OLAF-a.

3. Horizontalno zakonodavstvo EU-a koje se odnosi na provjere/inspekcije na licu mjesta u državama članicama

4. Sektorsko zakonodavstvo EU-a

 Sljedeći propisi sadržavaju odredbe o sprečavanju i otkrivanju nepravilnosti:

5. Obavješćivanje o nepravilnostima

Područja politike:

Europski fond za jamstva u poljoprivredi, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

— za programsko razdoblje 2014. – 2020.:

Navedene uredbe primjenjuju se sve dok Komisija ne donese nove delegirane i provedbene uredbe za sljedeće programsko razdoblje. 

— za programsko razdoblje 2007. – 2013.:

Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, Kohezijski fond i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo

— za programsko razdoblje 2021. – 2027.:

— za programsko razdoblje 2014. – 2021.:

za programsko razdoblje 2007. – 2013. (strukturni fondovi i Kohezijski fond):

Fond europske pomoći za najpotrebitije

— za programsko razdoblje 2021. – 2027.:

— za programsko razdoblje 2014. – 2020.:

Fondovi u području unutarnjih poslova

— za programsko razdoblje 2021. – 2027. (Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost, Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike):

— za programsko razdoblje 2014. – 2020. (Fond za azil, migracije i integraciju, Instrument za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama):

— za programsko razdoblje 2007. – 2013. (Europski fond za izbjeglice, Fond za vanjske granice, Europski fond za povratak i Europski fond za integraciju državljana trećih zemalja):

Instrument pretpristupne pomoći (IPA)

— za programsko razdoblje 2021. – 2027. IPA III:

— za programsko razdoblje 2014. – 2020. IPA II:

— za programsko razdoblje 2007. – 2013. IPA I:

Europski fond za prilagodbu globalizaciji 

— za programsko razdoblje 2021. – 2027.:

— za programsko razdoblje 2014. – 2020.:

6. Usklađivanje kaznenog prava EU-a

Konvencije o usklađivanju kaznenog prava EU-a

1) Prvi protokol
2) Drugi protokol i njegovo izvješće s pojašnjenjima
3) Protokol o nadležnosti Suda

Izvješća Komisije o provedbi Konvencije EU-a od 26. srpnja 1995. i njezinih povezanih protokola u državama članicama:

a) Izvješće za 2004. i Prilog
b) Izvješće za 2008. i Prilog

Napomena: Za sve države članice osim Danske Konvenciju PIF zamijenit će Direktiva PIF (vidjeti u nastavku). Konvencija PIF i dalje će se primjenjivati samo u Danskoj. Rok za provedbu Direktive PIF je srpanj 2019.

Direktiva o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima („Direktiva PIF”)

Države članice koje Direktiva obvezuje (sve države članice osim Danske) moraju je prenijeti u roku od dvije godine (do srpnja 2019.). Nakon toga će Direktiva zamijeniti Konvenciju PIF i njezine protokole u državama članicama koje obvezuje, dok će Konvencija PIF i dalje biti na snazi u Danskoj.

7. Radni dogovori

8. Sporazumi s trećim stranama

Sporazumi s trećim stranama koji sadržavaju odredbe o uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima

9. Carinske mjere borbe protiv prijevara u području povlaštenih tarifnih režima

Tarifne povlastice za robu mogu se suspendirati na temelju odredbi o borbi protiv prijevara:

  • ako se radi o prijevari velikih razmjera ili velikoj nepravilnosti ili
  • ako suradnja predmetnih stranaka nije dovoljno učinkovita za uspješno rješavanje problema kršenja carinskog zakonodavstva.

Odredbama o borbi protiv prijevara nastoji se riješiti problem nezakonite trgovine sprječavanjem zlouporabe tarifnih povlastica. Njima se daje potpora zakonitim trgovcima na način da se eliminira štetna i nelojalna konkurencija.

Europska unija odobrava tarifne povlastice trećim zemljama pod uvjetom da se provode odgovarajuće mjere borbe protiv prijevara.  To je načelo utvrđeno u dokumentima o politikama koje su donijeli Komisija, Vijeće, Europski parlament i Europski revizorski sud.

U skladu s tim, odredbe o borbi protiv prijevara dio su:

  • svih autonomnih režima, kao što je opći sustav povlastica (OSP) koji obuhvaća oko 76 zemalja (2018.)
  • konvencionalnih povlaštenih tarifnih aranžmana, tj. sporazuma o slobodnoj trgovini (FTA-ovi) ili sporazuma o gospodarskom partnerstvu (EPA-ovi) koji obuhvaćaju više od 45 dodatnih zemalja.

Odredbe o borbi protiv prijevara mogu imati različite nazive, kao npr.:

  • posebne odredbe o administrativnoj suradnji (FTA s Kolumbijom, Peruom, Ekvadorom, i, nakon stupanja na snagu, s Meksikom)
  • provedba povlaštenog tretmana (Čile)
  • uskraćivanje administrativne suradnje (Crna Gora)
  • posebne mjere u pogledu upravljanja povlaštenim tretmanom (Vijetnam i, nakon stupanja na snagu, Japan).

Popis odredbi o borbi protiv prijevara

10. Sudska praksa

Pregled presuda Suda Europske unije koje su značajne za OLAF