Przejdź do treści głównej
European Anti-Fraud Office
Zgłoszenie nadużycia
Komunikat prasowy3 lipca 2012Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

Roczne sprawozdanie operacyjne OLAF-u 2011

03/07/2012

OLAF nr 4, 2012

Bruksela, dnia 3 lipca 2012 r.

W wyniku dochodzeń OLAF-u odzyskano 691 mln euro na rzecz budżetu UE i wydano wyroki na łączną liczbę 511 lat pozbawienia wolności

Opublikowane dzisiaj roczne sprawozdanie Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) podsumowuje jego osiągnięcia w 2011 r. OLAF prowadził w 2011 r. 463 sprawy. W wyniku dochodzeń OLAF-u odzyskano 691 mln euro, a sądy państw członkowskich wydały wyroki na łącznie 511 lat pozbawienia wolności.

„Dzięki naszym dochodzeniom na rzecz podatników UE odzyskano znaczne środki finansowe, a sądy krajowe pociągnęły do odpowiedzialności wielu sprawców, którzy dopuścili się przestępstw przeciwko budżetowi UE. W obecnej sytuacji finansowej zwalczanie nadużyć finansowych i korupcji ma szczególne znaczenie i powinno być priorytetem we wszystkich państwach członkowskich. OLAF zamierza zintensyfikować zwalczanie tych zjawisk. Dlatego też położymy większy nacisk na skuteczność i wyniki naszych dochodzeń i wzmocnimy naszą współpracę z partnerami, zarówno w ramach UE, jak i na zewnątrz” oświadczył dyrektor generalny OLAF-u, Giovanni Kessler.

Podsumowanie działań operacyjnych w 2011 r.

  • W wyniku spraw prowadzonych przez OLAF odzyskano 691,4 mln euro. Była to wyjątkowo wysoka kwota ze względu na szczególne okoliczności w ciągu roku.
  • Najwyższe kwoty odzyskano w sektorze funduszy strukturalnych (524,7 mln euro), w obszarze ceł (113,7 mln euro) oraz w rolnictwie (34 mln euro).
  • W wyniku działań prawnych w państwach członkowskich, w następstwie zaleceń OLAF-u, w 2011 r. sądy krajowe skazały sprawców nadużyć finansowych na łącznie 511 lat pozbawienia wolności oraz nałożyły kary finansowe w wysokości około 155 mln euro.
  • OLAF wszczął 178 nowych spraw, z czego 80% stanowiły dochodzenia. W ciągu roku zakończono 208 dochodzeń i spraw dotyczących koordynacji.
  • OLAF prowadził w 2011 r. 463 dochodzenia i sprawy dotyczące koordynacji. 122 z tych spraw dotyczyło urzędników UE, 89 – sektora rolnictwa, 67 – dziedziny pomocy zewnętrznej, a 64 – obszaru funduszy strukturalnych.
  • Wskaźnik zakończonych spraw, czyli stosunek spraw wszczętych do zakończonych, poprawił się i spadł poniżej wartości jeden. Przeciętny okres trwania spraw wzrósł lekko do 29,1 miesięcy. Oba te zjawiska można tłumaczyć stosunkowo dużą liczbą spraw zakończonych w ciągu roku.

Sprawozdanie zawiera przykładowe studia przypadków, aby przedstawić przegląd dochodzeń OLAF-u dotyczących podejrzeń popełnienia przestępstwa w różnych sektorach budżetu UE. Obejmują one przemyt biodiesla, oszustwo podczas przetargu w ramach funduszy strukturalnych oraz korupcję urzędnika delegatury UE.
Sprawozdanie można pobrać ze strony internetowej OLAF-u: http://olaf.europa.eu/annualreport

OLAF

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) ma trojakie cele: chroni interesy finansowe Unii Europejskiej poprzez dochodzenia w zakresie nadużyć finansowych, korupcji i wszelkiej innej nielegalnej działalności; wykrywa i bada poważne kwestie związane z wypełnianiem obowiązków służbowych przez członków i pracowników instytucji i organów UE, które mogą prowadzić do wszczęcia postępowań dyscyplinarnych lub karnych; oraz wspiera Komisję Europejską w formułowaniu i wprowadzaniu zasad polityki zapobiegania i wykrywania nadużyć finansowych.

Dalszych informacji udziela:
Johan WULLT
Rzecznik (pełniący obowiązki)
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
Telefon: +32 2 295 22 10
e-mail: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Informacje szczegółowe

News type
OLAF press release