Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Fraude melden
Perscommuniqué31 mei 2016Europees Bureau voor fraudebestrijding

OLAF dringt grensoverschrijdende fraude terug en sluit recordaantal onderzoeken af in 2015

31/05/2016

PERSBERICHT Nr. 8/2016

PDF version (183.88 KB)

Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) heeft in 2015 significant werk, met een zeer divers karakter, geleverd. Het ging daarbij om complexe zaken, zoals onderzoek van fraude in een milieuproject in Afrika, samenwerking met de Japanse en Maleisische autoriteiten in een zaak van ontduiking van meerdere miljoenen aan antidumpingrechten en ontmanteling van een crimineel netwerk in Spanje dat merkshampoo namaakte. OLAF kan bogen op uitstekende onderzoeksprestaties; het rondde het hoogste aantal onderzoeken van de afgelopen jaren af, drong de grensoverschrijdende fraude terug en boekte tastbare resultaten inzake bescherming van het geld van de Europese belastingbetaler.

"Uit onze onderzoeken in 2015 is andermaal gebleken dat illegale activiteiten niet stoppen bij landsgrenzen", aldus Giovanni Kessler, directeur-generaal van OLAF. "Met onze sterke onderzoeksprestaties en het hoge aantal afgesloten onderzoeken hebben wij de zaak van de Europese burgers mijns inziens goed gediend en ertoe bijgedragen dat het geld is terechtgekomen waar dit het hardst nodig is en niet in de zakken van fraudeurs", voegde hij eraan toe. "Wat we nu nodig hebben, is een passend kader waarmee landen op een effectieve manier kunnen samenwerken om fraude aan te pakken; er is dus behoefte aan vooruitgang inzake de oprichting van een Europees openbaar ministerie."

Onderzoeksprestaties van OLAF in 2015, in cijfers:

  • OLAF heeft in 2015 een recordaantal van 304 onderzoeken afgerond, en zich in het bijzonder toegelegd op het verminderen van het aantal langlopende onderzoeken in portefeuille.
  • OLAF heeft in 2015 219 nieuwe onderzoeken geopend, wat bijzonder veel is gelet op de inkrimping van het onderzoekspersoneel.
  • OLAF heeft meer informatie met een mogelijke onderzoekswaarde beoordeeld in minder tijd en 90 % van die 1442 selecties binnen twee maanden afgerond.
  • In de loop van het jaar heeft OLAF 364 aanbevelingen gedaan aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en van de EU. Deze zullen de terugvordering van onterecht uitbetaalde EU-middelen mogelijk maken en ertoe bijdragen dat fraudeurs voor de rechter worden gebracht.
  • De meeste onderzoeken hadden andermaal betrekking op de Structuurfondsen: OLAF heeft aan de autoriteiten van de lidstaten en de EU aanbevolen in totaal 888,1 miljoen EUR terug te vorderen ten gunste van de EU-begroting.

OLAF komt na de reorganisatie "op kruissnelheid"

De jaarresultaten tonen eveneens aan dat OLAF vier jaar na de reorganisatie van 2012 aanzienlijk doeltreffender is geworden in alle aspecten van zijn werk. Niet alleen heeft OLAF zowel meer onderzoeken geopend als afgesloten dan vóór de reorganisatie (83 % meer geopend en 93 % meer afgesloten), het deed dat ook sneller dan ooit tevoren. Daarnaast heeft OLAF ook het percentage langlopende onderzoeken gehalveerd ten opzichte van de periode vóór 2012.

OLAF concentreert zich op de strijd tegen sigarettensmokkel

Er is vooruitgang geboekt bij het aanpakken van de sluikhandel in tabaksproducten. Met onderzoeken, coördinatie en gezamenlijk met de EU-lidstaten en derde landen georganiseerde douaneoperaties heeft OLAF nationale autoriteiten geholpen om in 2015 619 miljoen sigaretten in beslag te nemen.

OLAF draagt ook bij aan het Europese fraudebestrijdingsbeleid

OLAF heeft gedurende 2015 belangrijke bijdragen geleverd aan wetgevende initiatieven van de Europese Commissie en een bijzonder actieve rol gespeeld bij de lopende onderhandelingen over het voorstel van de Commissie voor de oprichting van het Europees Openbaar Ministerie (EPPO). Volgens OLAF zouden het identificeren en voor de rechter brengen van fraudeurs hierdoor een stuk vlotter kunnen verlopen, de bescherming van de EU-begroting aanzienlijk worden versterkt en de nationale inspanningen op het vlak van rechtshandhaving op dit gebied minder versnipperd zijn dan thans het geval is.

In 2015 heeft OLAF voorts belangrijke administratieve samenwerkingsovereenkomsten ondertekend met internationale organisaties, zoals de Europese Bank voor wederopbouw en ontwikkeling, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en het Wereldvoedselprogramma. Op grond daarvan zal OLAF zijn strijd tegen grensoverschrijdende fraude, in het bijzonder die met externe hulp van de EU, kunnen opvoeren.

Het volledige rapport vindt u hier

OLAF: missie, opdracht en bevoegdheden

OLAF heeft als missie fraude met EU-gelden op te sporen, te onderzoeken en een halt toe te roepen.

Daartoe:
• onderzoekt OLAF op onafhankelijke wijze fraude en corruptie waarmee geld van de EU is gemoeid, om te waarborgen dat het geld van de Europese belastingbetalers volledig terechtkomt bij projecten om de schepping van werkgelegenheid en groei in Europa te stimuleren;
• draagt OLAF bij tot het versterken van het vertrouwen van de burgers in de instellingen van de EU door wangedrag van leden en personeel van de EU-instellingen te onderzoeken;
• ontwikkelt OLAF een solide fraudebestrijdingsbeleid van de EU.

In het kader van zijn onderzoekstaak kan OLAF onafhankelijk aangelegenheden onderzoeken die verband houden met fraude, corruptie en andere strafbare feiten die de financiële belangen van de EU schaden en betrekking hebben op:
• alle uitgaven van de EU: de belangrijkste uitgavencategorieën zijn de structuurfondsen,de fondsen voor landbouw en plattelandsontwikkeling, de directe uitgaven en externe steun;
• sommige onderdelen van de EU-ontvangsten, met name de douanerechten;
• vermoedens van wangedrag van leden en personeel van de instellingen van de EU.

Nadere informatie:

Alina BUREA     
Woordvoerder    
Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)   
Telefoon: +32 2 295 73 36   
E-mail: olaf-media@ec.europa.eu  
http://ec.europa.eu/anti-fraud   
Twitter: @OLAFPress     

Silvana ENCULESCU
Plaatsvervangend woordvoerder
Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)
Telefoon: +32 2 298 17 64
E-mail: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Bijzonderheden

Datum publicatie
31 mei 2016
Auteur
Europees Bureau voor fraudebestrijding
News type
OLAF press release