Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Oznámenie podvodu
Tlačové komuniké31. mája 2016Európsky úrad pre boj proti podvodom

Úrad OLAF v roku 2015 potláčal cezhraničné podvody a uzavrel rekordný počet vyšetrovaní

31/05/2016

TLAČOVÁ SPRÁVA č. 8/2016

PDF version (190.41 KB)

V roku 2015 bola činnosť Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) rozmanitá i rozsiahla zároveň. Zložité prípady siahali od vyšetrovania podvodu v rámci ekologického projektu v Afrike, cez spoluprácu s japonskými a malajzijskými orgánmi v prípade obchádzania antidumpingových ciel vo výške niekoľkých miliónov, až po rozloženie zločineckej siete, ktorá vyrábala falzifikáty šampónu v Španielsku. Úrad OLAF vykázal pri vyšetrovaní vynikajúce výsledky a uzavrel najvyšší počet vyšetrovaní za posledných pár rokov. Úspešne tak bojoval proti cezhraničným podvodom a dosiahol hmatateľné výsledky pri ochrane peňazí daňovníkov EÚ.

„Naše vyšetrovania v roku 2015 opäť ukázali, že nezákonné činnosti sa nekončia na hraniciach členských štátov“, povedal generálny riaditeľ úradu OLAF Giovanni Kessler. „Výborné výsledky, ktoré sme dosiahli v rámci vyšetrovaní, a vysoký počet uzavretých prípadov podľa môjho názoru dokazujú, že úspešne slúžime európskym občanom a pomáhame zaistiť, aby finančné prostriedky EÚ smerovali tam, kde sú najviac potrebné, a nie do vreciek podvodníkov. Teraz však potrebujeme vhodný rámec, ktorý by krajinám umožnil účinne spolupracovať v boji proti podvodom, a preto musíme pokročiť pri vytváraní Európskej prokuratúry.“

Výsledky vyšetrovacej činnosti úradu OLAF za rok 2015 v číslach:

  • V roku 2015 úrad OLAF uzavrel rekordných 304 vyšetrovaní a sústredil sa na zníženie počtu dlhotrvajúcich vyšetrovaní vo svojom portfóliu.
  • Úrad v roku 2015 začal 219 nových vyšetrovaní, čo je obzvlášť vysoký počet vzhľadom na zníženie počtu vyšetrovateľov.
  • Úrad OLAF posúdil väčšie množstvo informácií, ktoré by mohli potenciálne viesť k začatiu vyšetrovania, v kratšom čase, pričom v prípade 90 % z 1442 vybraných informácií to bolo do dvoch mesiacov.
  • V priebehu roka úrad OLAF vydal príslušným orgánom členských štátov a EÚ 364 odporúčaní. Bude tak možné získať späť neoprávnene vynaložené prostriedky EÚ a jednoduchšie postaviť páchateľov pred súd.
  • V prípade štrukturálnych fondov, ktoré opäť tvorili väčšinu vyšetrovacej činnosti úradu, OLAF odporučil vnútroštátnym orgánom a orgánom EÚ, aby získali späť a do rozpočtu EÚ vrátili sumu v celkovej výške 888,1 milióna EUR.

OLAF sa po reorganizácii dostáva na bežnú prevádzkovú úroveň

Z tohtoročných výsledkov takisto vyplýva, že štyri roky po reorganizácii v roku 2012 je úrad výrazne efektívnejší vo všetkých oblastiach svojej činnosti. Nielenže OLAF otvoril a ukončil viac vyšetrovaní než pred reorganizáciou ( po reorganizácii sa počet otvorených vyšetrovaní zvýšil o 83 % a počet ukončených vyšetrovaní o 93 %), ale dokázal to rýchlejšie než kedykoľvek predtým. V porovnaní s rokom 2012 sa úradu OLAF takisto podarilo znížiť percentuálny podiel dlhotrvajúcich vyšetrovaní takmer na polovicu.

OLAF sa zameriava na boj proti pašovaniu cigariet

Úrad pokračoval vo svojom úsilí o boj proti nezákonnému obchodovaniu s tabakovými výrobkami. OLAF v rámci svojich vyšetrovacích a koordinačných aktivít a v priebehu spoločných colných operácií, ktoré organizoval s členskými štátmi EÚ a tretími krajinami, pomohol v roku 2015 vnútroštátnym orgánom zaistiť 619 miliónov kusov cigariet.

OLAF podporuje európske politiky boja proti podvodom

V priebehu roka 2015 úrad OLAF významne prispel k legislatívnym iniciatívam Európskej komisie, pričom obzvlášť aktívnu úlohu zohrával v rámci prebiehajúcich rokovaní o návrhu Európskej komisie na zriadenie Európskej prokuratúry. Úrad OLAF je presvedčený, že Európska prokuratúra by zjednodušila proces identifikácie podvodníkov a umožnila by postaviť ich rýchlejšie pred súd. Jej zriadenie by výrazne posilnilo ochranu rozpočtu EÚ a obmedzilo súčasnú roztrieštenosť úsilia jednotlivých štátov o presadzovanie práva v tejto oblasti.

V roku 2015 OLAF takisto podpísal dôležité dohody o administratívnej spolupráci s medzinárodnými organizáciami, medzi ktoré patrila Európska banka pre obnovu a rozvoj, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a Svetový potravinový program. Tieto dohody pomôžu úradu OLAF v boji proti cezhraničným podvodom, najmä v oblasti vonkajšej pomoci EÚ.

Úplné znenie správy si môžete prečítať tu

Poslanie, mandát a právomoci úradu OLAF:

Poslaním úradu OLAF je odhaľovať, vyšetrovať a zastaviť podvody týkajúce sa fondov EÚ.

OLAF plní svoje poslanie tým, že:
• vedie nezávislé vyšetrovania podvodov a korupcie týkajúcich sa finančných prostriedkov EÚ s cieľom zabezpečiť, aby sa všetky peniaze daňovníkov EÚ dostali k projektom, ktoré môžu viesť k tvorbe pracovných miest a rastu v Európe,
• prispieva k posilneniu dôvery občanov v inštitúcie EÚ vďaka vyšetrovaniu vážnych pochybení zamestnancov a členov inštitúcií EÚ,
• pripravuje spoľahlivú politiku EÚ v oblasti boja proti podvodom.

V rámci svojej nezávislej vyšetrovacej úlohy OLAF môže vyšetrovať záležitosti týkajúce sa podvodov, korupcie a iných trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ, pokiaľ ide o:
• všetky výdavky EÚ (hlavnými kategóriami výdavkov sú štrukturálne fondy, poľnohospodárska politika a fondy rozvoja vidieka, priame výdavky a vonkajšia pomoc);
• niektoré oblasti príjmov EÚ, predovšetkým clá,
• podozrenia z vážneho pochybenia zo strany zamestnancov a členov inštitúcií EÚ.

Ďalšie informácie:

Alina BUREA    
Hovorkyňa     
Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)
Telefón: +32 2 295 73 36  
E-mail: olaf-media@ec.europa.eu 
http://ec.europa.eu/anti-fraud  
Twitter: @OLAFPress    

Silvana ENCULESCU
Zástupkyňa hovorkyne
Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)
Telefón: +32 2 298 17 64
E-mail: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
31. mája 2016
Autor/autorka
Európsky úrad pre boj proti podvodom
News type
OLAF press release