Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Anmäl bedrägeri
Presskommuniké31 maj 2016Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

OLAF tacklar gränsöverskridande bedrägerier och avslutar rekordmånga utredningar 2015

31/05/2016

PRESSMEDDELANDE nr 8/2016

PDF version (182.19 KB)

Arbetet vid den Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) har år 2015 varit lika mångfaldigt som det har varit betydelsefullt. Ärendena har varit komplexa och bestått av allt ifrån en utredning av bedrägerier i ett ekologiskt projekt i Afrika, till samarbete med japanska och malaysiska myndigheter med anledning av en korruptionsskandal där antidumpningstullar för miljontals euro kringgåtts, eller upplösningen av ett kriminellt nätverk som tillverkade märkesförfalskat schampo i Spanien. OLAF har presterat utomordentligt väl genom att avsluta rekordmånga utredningar de senaste åren, genom att tackla gränsöverskridande bedrägerier och genom sina påtagliga bidrag till skyddet av skattebetalarnas pengar.

– Våra utredningar under 2015 har åter visat att olagligheter inte stannar vid de nationella gränserna, säger OLAF:s generaldirektör Giovanni Kessler. Genom gott resultat och ett stort antal avslutade utredningar, anser jag att vi har tjänat medborgarna väl och bidragit till att EU:s pengar hamnar där de behövs bäst och inte i bedragarnas fickor. Men nu behöver vi ett lämpligt ramverk som gör det möjligt för länder att samarbeta effektivt i kampen mot bedrägerier, och därför måste vi gå vidare och inrätta en europeisk åklagarmyndighet, tillägger han.

OLAF:s utredande verksamhet under 2015 i siffror:

  • Under 2015 avslutade OLAF 304 utredningar och slog därmed sitt tidigare rekord, och fokuserade på att få ner antalet utdragna utredningar.
  • OLAF påbörjade 219 nya utredningar under 2015, vilket är en mycket hög siffra med tanke på att utredarna blivit färre.
  • OLAF utvärderade mer information av eventuellt utredningsintresse på kortare tid och slutförde 90 % av 1 442 utvalda ärenden inom två månader.
  • Under årets lopp har OLAF utfärdat 364 rekommendationer till relevanta medlemsstats- och EU-myndigheter. Detta kommer att göra det möjligt att återkräva EU-medel som använts på felaktigt sätt och göra det lättare att ställa bedragare inför rätta. 
  • Åter har strukturfonderna föranlett den största delen av utredningsarbetet och OLAF har rekommenderat medlemsstats- och EU-myndigheter att återkräva 888,1 miljoner euro till EU:s budget.

OLAF uppnår full operativ förmåga efter omorganisationen

Årets resultat visar också att OLAF fyra år efter omorganisationen 2012 är betydligt mer effektiv inom alla sina ansvarsområden. OLAF har inte bara inlett och avslutat fler utredningar än före omorganisationen: 83 % fler utredningar inleddes efter omorganisationen och 93 % fler utredningar avslutades. Takten har dessutom varit högre än någonsin. OLAF har också nästan halverat andelen utdragna utredningar jämfört med perioden före 2012.

OLAF koncentrerar sig på att bekämpa cigarrettsmuggling

OLAF har gjort framsteg i sina ansträngningar för att bekämpa den olagliga handeln med tobaksvaror. Genom sina utredningar och samordningsärenden och de gemensamma tullaktioner som anordnas med EU:s medlemsstater och tredjeländer hjälpte OLAF nationella myndigheter att beslagta 619 miljoner cigarretter år 2015.

OLAF utvecklar EU:s antibedrägeripolitik

OLAF har under 2015 lämnat viktiga bidrag till kommissionens lagstiftningsförslag, och spelat en särskilt aktiv roll i de pågående förhandlingarna om kommissionens förslag om att inrätta en europeisk åklagarmyndighet. OLAF anser att en sådan åklagarmyndighet skulle effektivisera arbetet med att snabbt identifiera bedragare och ställa dem inför rätta, vilket avsevärt skulle stärka skyddet av EU:s budget och minska den fragmentering som nu råder mellan nationella brottsbekämpande insatser på detta område.

Under 2015 undertecknade OLAF också viktiga avtal om administrativt samarbete med internationella organisationer, däribland Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling och Världslivsmedelsprogrammet. Dessa avtal kommer att hjälpa OLAF att fortsätta insatserna mot gränsöverskridande bedrägerier, särskilt när det gäller EU:s externa bistånd.

För att läsa hela rapporten, klicka här

OLAFs uppdrag, mandat och befogenheter

OLAFs uppdrag är att upptäcka, utreda och stoppa bedrägerier som omfattar EU-medel.

OLAF fullgör sitt uppdrag genom att
• utföra oberoende utredningar av bedrägerier och korruption som omfattar EU-medel för att garantera att EU:s skattebetalares pengar verkligen går till projekt som kan skapa arbetstillfällen och tillväxt i Europa,
• bidra till att stärka allmänhetens förtroende för EU-institutionerna genom att utreda allvarliga tjänstefel som begås av EU-anställda och ledamöter vid EU:s institutioner samt
• utveckla en effektiv EU-politik för bedrägeribekämpning.

I egenskap av oberoende utredande organ kan OLAF utreda frågor som rör bedrägerier, korruption och andra brott som påverkar EU:s ekonomiska intressen, i fråga om
• EU:s alla utgifter- De viktigaste utgiftskategorierna är strukturfonderna, jordbrukspolitiken, landsbygdsutveckling, direkta utgifter och stöd till tredjeländer
• liksom vissa områden av EU:s inkomster, huvudsakligen tullar,
• samt misstankar om allvarliga tjänstefel som begås av EU-anställda och ledamöter vid EU:s institutioner.

Ytterligare information kan fås från:

Alina BUREA   
Talesperson    
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)
Tfn: +32 2 295 73 36 
E-post: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud 
Twitter: @OLAFPress   

Silvana ENCULESCU
Biträdande talesperson
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)
Tfn: +32 2 298 17 64
E-post: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Översikt

Publiceringsdatum
31 maj 2016
Upphovsman
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning
News type
OLAF press release