Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Zgłoszenie nadużycia
Komunikat prasowy31 maja 2016Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

OLAF hamuje transgraniczne oszustwa i zamyka rekordową liczbę dochodzeń w 2015 r.

31/05/2016

KOMUNIKAT PRASOWY nr 8/2016

PDF version (200.21 KB)

Działalność Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) była w 2015 r. równie różnorodna, co ważna. Urząd podejmował sprawy różnego rodzaju, począwszy od dochodzenia w sprawie oszustw wykrytych przy realizacji projektu ochrony środowiska naturalnego w Afryce, poprzez współpracę z japońskimi i malezyjskimi władzami w postępowaniu związanym z przypadkiem uchylania się od opłacania ceł antydumpingowych na wiele milionów euro, a skończywszy na likwidacji działającej w Hiszpanii siatki przestępczej produkującej podrabiany szampon. OLAF osiągnął znakomite wyniki działalności dochodzeniowej. W ostatnich latach Urząd zamknął rekordową liczbę spraw, ukrócając przestępstwa transgraniczne i przynosząc namacalne efekty swych starań mających na celu ochronę pieniędzy podatników.

Dochodzenia prowadzone przez nas w 2015 r. po raz kolejny udowodniły, że nielegalna działalność nie kończy się na krajowych granicach – powiedział Giovanni Kessler, dyrektor generalny Urzędu. Uważam, że dzięki naszym skutecznym dochodzeniom i wielu zamkniętym sprawom dobrze służymy europejskim obywatelom, gwarantując, że zamiast do kieszeni przestępców unijne pieniądze trafiają tam, gdzie są one najbardziej potrzebne – dodał. Obecnie potrzebujemy jednak odpowiednich ram, które umożliwiłyby państwom sprawną współpracę w walce z oszustwami. Musimy więc czynić starania, aby utworzyć Prokuraturę Europejską.

Działalność dochodzeniowa OLAF-u w 2015 r. w liczbach:

  • W 2015 r. OLAF zamknął 304 dochodzenia, co dla Urzędu stanowi rekordową liczbę. Urząd szczególnie koncentrował się na zmniejszeniu liczby przedłużających się śledztw.
  • W tym samym czasie Urząd wszczął 219 nowych postępowań, co w kontekście stale spadającej liczby personelu stanowiło niezwykle dobry wynik.
  • Urząd dokonał weryfikacji napływających wniosków dotyczących potencjalnych nadużyć finansowych w krótszym czasie. Czas dokonywanych weryfikacji w 90% przypadków wyniósł mniej niż 2 miesiące. Łącznie w roku 2015 napłynęło 1442 wniosków, które zostały przeanalizowane.
  • W ciągu całego roku Urząd wydał odpowiednim organom państw członkowskich i UE 364 zalecenia. Pozwoli to na odzyskanie niewłaściwie wykorzystanych funduszy UE oraz ułatwi postawienie oszustów przed sądem. 
  • Znaczna część działań dochodzeniowych dotyczyła funduszy strukturalnych: OLAF zalecił organom państw członkowskich i Unii odzyskanie środków finansowych do budżetu UE w kwocie 888,1 mln EUR.

OLAF po swej reorganizacji „wznosi się na wyżyny”

Tegoroczne wyniki udowadniają, że cztery lata po reorganizacji Urzędu w 2012 r. jest on obecnie dalece skuteczniejszy we wszystkich obszarach swojej działalności. OLAF nie tylko zarówno wszczął, jak i zamknął więcej postępowań niż przed reorganizacją (83 proc. więcej dochodzeń wszczętych i 93 proc. więcej dochodzeń zamkniętych), lecz także uczynił to szybciej niż kiedykolwiek. OLAF zmniejszył także o połowę liczbę długotrwałych dochodzeń w porównaniu z okresem sprzed 2012 r.

OLAF koncentruje się na walce z przemytem papierosów

OLAF dokonał postępów w swoich wysiłkach na rzecz walki z nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi. Dzięki wsparciu, które OLAF udzielił organom krajowym w formie prowadzenia dochodzeń i koordynacji postępowań oraz wspólnym akcjom celnym, które Urząd zorganizował wraz z państwami członkowskimi UE i państwami trzecimi, zdołano w 2015 r. przechwycić 619 mln sztuk papierosów.

OLAF przyczynia się do rozwoju polityki walki z nadużyciami finansowymi

W 2015 r. OLAF wniósł istotny wkład do inicjatyw ustawodawczych Komisji Europejskiej, odgrywając szczególnie aktywną rolę w trwających negocjacjach w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego utworzenia Prokuratury Europejskiej. Przedstawiciele OLAF-u uważają, że usprawniłaby ona proces identyfikowania przestępców i umożliwiła szybsze stawianie ich przed sądem. Poprawiłoby to znacznie ochronę budżetu UE i zmniejszyło obecne rozdrobnienie działań w zakresie egzekwowania prawa krajowego w tej dziedzinie.

W 2015 r. OLAF podpisał też istotne umowy dotyczące współpracy administracyjnej z organizacjami międzynarodowymi, w tym z: Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Światowym Programem Żywnościowym. Porozumienia te pozwolą OLAF-owi na dalsze zwalczanie przypadków transgranicznych nadużyć finansowych, zwłaszcza w obszarze pomocy zewnętrznej UE.

Pełny tekst sprawozdania można przeczytać pod tym linkiem

Misja, mandat i kompetencje OLAF-u:

misją OLAF-u jest wykrywanie nadużyć dotyczących środków finansowych UE, prowadzenie dochodzeń i eliminowanie tych nadużyć.

OLAF realizuje swoją misję poprzez:
• prowadzenie niezależnych dochodzeń w sprawie nadużyć finansowych i korupcji z udziałem funduszy UE, aby zagwarantować, że pieniądze unijnych podatników trafią do projektów, które mogą stymulować tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy w Europie;
• przyczynianie się do wzmocnienia zaufania obywateli do instytucji UE poprzez prowadzeniu dochodzeń w sprawie poważnych uchybień ze strony urzędników UE i członków instytucji UE;
• tworzenie solidnej polityki UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych.

W swojej niezależnej działalności dochodzeniowej OLAF może prowadzić dochodzenia w sprawach dotyczących nadużyć finansowych, korupcji i innych przestępstw naruszających interesy finansowe UE w odniesieniu do:
• wszystkich wydatków UE: główne kategorie wydatków to fundusze strukturalne, polityka rolna i fundusze na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, wydatki bezpośrednie i pomoc zewnętrzna;
• niektórych obszarów dochodów UE, głównie opłat celnych;
• podejrzeń poważnych uchybień ze strony urzędników UE i członków instytucji UE.

Dodatkowych informacji mogą udzielić:

Alina BUREA   
Rzecznik
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
Telefon: +32 2 295 73 36 
E-mail: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud 
Twitter: @OLAFPress   

Silvana ENCULESCU
Zastępca rzecznika
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
Telefon: +32 2 298 17 64
E-mail: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Informacje szczegółowe

News type
OLAF press release