Skip to main content
Лого
European Anti-Fraud Office
Съобщете за измама
Прес комюнике31 май 2016Европейска служба за борба с измамите

OLAF ограничи трансграничните измами и приключи рекорден брой разследвания през 2015 г.

31/05/2016

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ № 8/2016

PDF version (192.73 KB)

През 2015 г. работата на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) бе разнообразна и значителна. Сложните случаи варираха от разследване на измами в рамките на екологичен проект в Африка, до сътрудничество с японските и малайзийските органи по случай на неплащане на антидъмпингови мита в многомилионен размер или разбиване на престъпна мрежа за производство на фалшив шампоан в Испания. OLAF докладва за отлични резултати от разследванията, като приключи най-голям брой случаи през последните години, ограничи трансграничните измами и постигна осезаеми резултати в защитата на парите на данъкоплатците в ЕС.

„Нашите разследвания през 2015 г. още веднъж доказаха, че незаконните дейности не спират на националните граници“, заяви генералният директор на OLAF Джовани Кеслер. „Смятам, че чрез нашите отлични резултати в разследванията и големия брой приключени случаи ние успешно служим на европейските граждани и допринесохме за това парите на ЕС да отиват там, където са най-необходими, вместо да бъдат присвоявани от измамници“, добави той. „Това, от което се нуждаем сега обаче, е подходяща рамка, която дава възможност на държавите да работят ефективно заедно в борбата срещу измамите, затова трябва да постигнем напредък в създаването на Европейска прокуратура.“

Резултатите от разследванията на OLAF за 2015 г. в цифри:

  • През 2015 г. OLAF приключи 304 разследвания, рекорден брой за службата, и се концентрира по-специално върху намаляването на броя на продължителните разследвания в своя портфейл.
  • Службата започна 219 нови разследвания през 2015 г., особено голям брой, постигнат на фона на намаляването на броя на разследващите служители.
  • OLAF оцени повече входящи информационни елементи, които представляват интерес за евентуално разследване, за по-кратко време, като приключи 90 % от своите 1442 процедури за проверка в срок от два месеца.
  • През годината OLAF издаде 364 препоръки към съответните органи на държавите членки и на органите на ЕС. Те ще позволят възстановяване на неправомерно изразходвани средства на ЕС и ще улеснят подвеждането под съдебна отговорност на измамниците.
  • Структурните фондове отново бяха обект на по-голямата част от нейните разследвания и OLAF препоръча на националните органи и на органите на ЕС възстановяването на общо 888,1 милиона евро финансови средства в бюджета на ЕС.

OLAF започна да работи на „пълна мощност“ след своята реорганизация

Резултатите от тази година също доказват, че четири години след нейното реорганизиране през 2012 г. службата е значително по-ефективна във всички сфери на своята работа. OLAF не само започна и приключи повече разследвания отколкото преди своята реорганизация: след реорганизацията бяха започнати 83 % повече разследвания и бяха приключени 93 % повече разследвания, което е по-бързо от всякога досега. OLAF също така почти намали наполовина процента на продължителните разследвания в сравнение с периода преди 2012 г.

OLAF се съсредоточава върху борбата срещу контрабандата на цигари

ОЛАФ отбеляза напредък в усилията си за борба с незаконната търговия с тютюневи изделия. Чрез своите разследвания и случаи на координация и в хода на съвместните митнически операции, които службата организира с държавите — членки на ЕС, и с трети държави, OLAF помогна на националните органи да конфискуват 619 милиона цигари през 2015 г.

OLAF предлага европейски политики за борба с измамите

През 2015 г. OLAF даде важен принос към законодателните инициативи на Европейската комисия, като играеше особено активна роля в продължаващите преговори по предложението на Европейската комисия за създаване на Европейска прокуратура. OLAF счита, че Европейската прокуратура ще рационализира процеса на идентифициране на измамниците и по-бързото им изправяне пред съда. Това значително ще повиши защитата на бюджета на ЕС и ще намали настоящата разпокъсаност на националните усилия за правоприлагане в тази област.

През 2015 г. OLAF също подписа важни споразумения за административно сътрудничество с международни организации, включително с Европейската банка за възстановяване и развитие, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Световната продоволствена програма. Тези споразумения ще помогнат на OLAF да задълбочи борбата си срещу трансграничните измами, особено в областта на външната помощ на ЕС.

За да прочетете целия доклад, моля щракнете тук

Мисия, мандат и правомощия на ОЛАФ:

Мисията на OLAF е да открива, разследва и прекратява измами със средства на ЕС.

OLAF изпълнява своята мисия, като:
• извършва независими разследвания на измамите и корупцията, свързани със средства на ЕС, така че да се гарантира, че всички пари на данъкоплатците в ЕС достигат до проекти, които могат да създават работни места и растеж в Европа;
• допринася за укрепване на доверието на гражданите в институциите на ЕС, като разследва случаите на сериозни злоупотреби от страна на персонала на ЕС и членовете на институциите на ЕС;
• разработва стабилна политика на ЕС за борба с измамите.

В своята функция за извършване на независими разследвания OLAF може да провежда разследвания във връзка с измами, корупция и други нарушения, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз във връзка със:
• всички разходи на ЕС: основните категории разходи са структурните фондове, фондовете за политиката в областта на селското стопанство и за развитието на селските райони, преките разходи и външната помощ;
• някои видове приходи на ЕС, основно от мита;
• съмнения за сериозни злоупотреби от страна на служители на ЕС и членове на европейските институции.

За повече информация:

Alina BUREA   
Говорител   
Европейска служба за борба с измамите (OLAF)
Тел.: +32 2 295 73 36 
Електронна поща: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud 
Twitter: @OLAFPress   

Silvana ENCULESCU
Заместник-говорител
Европейска служба за борба с измамите (OLAF)
Тел.: +32 2 298 17 64
Електронна поща: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Данни

Дата на публикуване
31 май 2016
Автор
Европейска служба за борба с измамите
News type
OLAF press release