Gå til hovedindholdet
European Anti-Fraud Office
Anmeld svig

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for bekæmpelsen af svig er artikel 325 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (der erstatter EF-traktatens artikel 280).

1. Oprettelse af OLAF

Ændringer:

2. OLAF's rolle i administrative undersøgelser og samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed 

Følgende forordninger og aftaler fastsætter kontorets hovedopgave og mandat til at udføre sine administrative undersøgelser. De omfatter undersøgelser (vedrørende EU's finansielle interesser) i EU-landene og undersøgelser af EU-institutionernes ansatte.

De seneste ændringer giver mulighed for et tæt samarbejde med Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) på en måde, hvor de to organer supplerer hinanden, udveksler information og undgår dobbeltarbejde. Den reviderede OLAF-forordning gør det desuden lettere for OLAF at foretage sine egne undersøgelser, fordi reglerne for kontrol og inspektion på stedet er blevet mere standardiserede. Forordningen indeholder bl.a. regler om adgang til bankkontooplysninger og bedre garantier for personer, der bliver berørt af OLAF's undersøgelser.

3. Horisontal EU-lovgivning om kontrol/inspektioner på stedet i EU-landene

4. Sektorspecifik EU-lovgivning

 Følgende forordninger indeholder bestemmelser om forebyggelse og afsløring af uregelmæssigheder:

5. Anmeldelse af uregelmæssigheder

Politikområder:

Den Europæiske Garantifond for Landbruget og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

- For programmeringsperioden 2021-2027:

- For programmeringsperioden 2014-2020:

- For programmeringsperioden 2007-2013:

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

- For programmeringsperioden 2021-2027:

- For programmeringsperioden 2014-2021:

For programmeringsperioden 2007-2013 (strukturfondene og Samhørighedsfonden):

Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede

- For programmeringsperioden 2021-2027:

- For programmeringsperioden 2014-2020:

Fondene på området indre anliggender

- For programmeringsperioden 2021-2027 (Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed, instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visumpolitik):

- For programmeringsperioden 2014-2020 (Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, instrumentet for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring):

- For programmeringsperioden 2007-2013 (Den Europæiske Flygtningefond, Fonden for de Ydre Grænser, Den Europæiske Tilbagesendelsesfond og Den Europæiske Fond for Integration af Tredjelandsstatsborgere):

Instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA)

- For programmeringsperioden 2021-2027 IPA III:

- For programmeringsperioden 2014-2020 IPA II:

- For programmeringsperioden 2007-2013 IPA I:

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 

- For programmeringsperioden 2021-2027:

- For programmeringsperioden 2014-2020:

6. Harmonisering af strafferetten i EU

Konventioner om harmonisering af strafferetten i EU

1) Første protokol
2) Anden protokol med forklarende rapport
3) Protokol om Domstolens kompetence

Kommissionens rapport om medlemsstaternes gennemførelse af EU-konventionen af 26. juli 1995 og de tilhørende protokoller:

a) Rapport fra 2004 med bilag
b) Rapport fra 2008 med bilag

Bemærk: for alle medlemslande bortset fra Danmark vil svigkonventionen blive erstattet af direktivet om svig (se nedenfor). Svigkonventionen vil kun gælde for Danmark. Fristen for gennemførelse af direktivet om svig er juli 2019.

Direktiv om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser ("BFI-direktivet")

De medlemslande, der er omfattet af direktivet (alle undtagen Danmark), har to år til at gennemføre det (indtil juli 2019). Derefter erstatter direktivet BFI-konventionen og protokollerne for de EU-lande, der er omfattet af det, mens konventionen fortsat gælder i Danmark.

7. Samarbejdsordninger

8. Aftaler med tredjeparter

Aftaler med tredjeparter, som omfatter bestemmelser om gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål

9. Toldmyndighedernes foranstaltninger til bekæmpelse af svig i præferencetoldordninger

Præferencetoldordninger kan suspenderes i henhold til bestemmelser om bekæmpelse af svig, hvis:

  • der er omfattende svig eller alvorlige uregelmæssigheder, eller
  • hvis samarbejdet mellem de berørte parter ikke er tilstrækkeligt effektivt til at håndtere overtrædelse af toldlovgivningen.

Bestemmelserne om bekæmpelse af svig skal forhindre ulovlig handel ved at forebygge misbrug af toldpræferencer. De understøtter forhandlere, der overholder reglerne, ved at fjerne misbrug og unfair konkurrence.

EU giver toldpræferencer til lande uden for EU på betingelse af, at disse præferencer kombineres med passende foranstaltninger til bekæmpelse af svig.  Dette princip fastlægges i politikdokumenter, der er vedtaget af Kommissionen, Rådet, Europa-Parlamentet og Den Europæiske Revisionsret.

Derfor gælder der bestemmelser om bekæmpelse af svig for følgende:

  • alle autonome ordninger som det generelle toldpræferencesystem (GSP), der dækker omkring 76 lande (i 2018)
  • konventionelle præferencetoldordninger, dvs. frihandelsaftaler (FTA'er) og økonomiske partnerskabsaftaler (EPA'er), der dækker over 45 yderligere lande.

Bestemmelser om bekæmpelse af svig kan forekomme under forskellige navne, f.eks.:

  • Særlige bestemmelser om administrativt samarbejde (FTA med Colombia, Peru og Ecuador, og indtil ikrafttræden med Mexico)
  • Håndhævelse af præferencebehandling (Chile)
  • Forsømmelighed i det administrative samarbejde (Montenegro)
  • Særlige foranstaltninger vedrørende forvaltning af præferencebehandling (Vietnam og foranstaltninger vedrørende Japan, der afventer ikrafttræden).

Liste over bestemmelser om bekæmpelse af svig

10. Retspraksis

Liste over afgørelser truffet af Den Europæiske Unions Domstol med betydning for OLAF