Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Teata pettusest
Pressiteade6 juuni 2018Euroopa Pettustevastane Amet

OLAF aastal 2017: suuremahuliste juurdlustega tehakse lõpp keerukatele petuskeemidele

06/06/2018

PRESSITEADE nr 05/2018

PDF version (194.63 KB)

2017. aastal lõpetas Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) suuremahulised juurdlused, tõestades taas oma suutlikkust avastada ja uurida keerukaid petuskeeme kogu Euroopas ja mujal maailmas. OLAFi juurdlustes uuriti nii ulatuslikke kauba väärtuse tegelikust väiksemana näitamisega seotud pettusi, mille käigus petturid said kasu kaupu ELi importides nende väärtust vääralt madalana deklareerides, kui ka juhtumeid, kus OLAF tõkestas kuritegelike rühmituste petuskeemid põllumajanduse jaoks mõeldud vahendite kasutamisel, või juhtumeid, kus uurijad avastasid pettused suurte taristuprojektide puhul. Pettustevastaste juurdluste suundumused ning konkreetsed juhtumid ja OLAFi juhitud operatsioonid on esitatud täna avaldatud aastaaruandes.

Aruannet tutvustaval pressikonverentsil ütles ameti peadirektori kohusetäitja Nicholas Ilett, et „meie 2017. aasta uurimistegevus näitab, et meie töö on ülimalt vajalik, et kaitsta ELi maksumaksjate raha ja tagada, et ELi vahenditega ei toetata pettust ja korruptsiooni, selle asemel et rahastada projekte, mis võivad kodanikele tõelist lisandväärtust luua.

OLAFi 2017. aasta uurimistegevus arvudes:

  • OLAF teostas 197 juurdlust, esitades asjaomastele riiklikele ja ELi ametiasutustele 309 soovitust.
  • OLAF soovitas ELi eelarvesse tagasi nõuda üle 3 miljardi euro. See erakordselt suur summa tuleneb suurtest kauba väärtuse tegelikust väiksemana näitamise petujuhtumitest, mille uurimise OLAF aasta jooksul lõpetas.
  • OLAF algatas 215 uut juurdlust, millele eelnes OLAFi ekspertide teostatud 1111 eelanalüüsi.
  • Kuigi töötajate arv ei suurenenud ja käsitletud juhtumid olid väga keerukad, suutis OLAF oma juurdluste kestust veelgi lühendada ja kokku kestsid need 17,6 kuud.

Pettustevastaste juurdluste suundumusi:

Ameti tegevuse riikidevaheline mõõde võimaldab OLAFil saada ainulaadse pildi pettuse muutuvast iseloomust kogu Euroopas. Teist aastat järjest esitab OLAF aruandes oma juurdluste käigus ilmnenud mõningate kõige tähelepanuväärsemate suundumuste analüüsi:

  • Korruptsioon, huvide konflikt ja pakkumismenetlustega seotud manipuleerimine on ELi struktuurifondidega seotud pettuste puhul jätkuvalt sagedased, mõningatel juhtudel püüavad kasumit saada kuritegelikud organisatsioonid.
  • Petturid üritavad järjest rohkem välja petta teadusuuringuteks või pagulaskriisi tarbeks ette nähtud vahendeid.
  • Tollimaksudest kõrvale hoidumist korraldatakse piiriüleste kuritegelike skeemide kaudu.

OLAFi ainulaadne roll võitluses tuluga seotud pettustega ülemaailmsete uurimiste kaudu:

OLAF esitab käesolevas aruandes üksikasjaliku ülevaate oma tegevusest ELi tulude kaitsmisel ning on 2017. aastal selles valdkonnas lõpule viinud rea juurdlusi. Mis tahes lüngad õiguslikus raamistikus või tolliasutuste piiriülese tegutsemise suutlikkuses kasutatakse kiiresti ära organiseeritud kuritegelike rühmituste poolt. Seda silmas pidades ja tänu oma suutlikkusele tegutseda riikidevaheliselt ning kiiresti koguda ja jagada teavet, on OLAFil ülisuur tähtsus tuluga seotud pettuste ärahoidmisel ja nende vastu võitlemisel, samuti riikide tolliasutuste abistamisel nende raskes töös.

Panus ELi pettusevastase võitluse poliitikasse:

OLAF räägib ELi finantshuve pettuse ja korruptsiooni vastu kaitsvate seadusandlike tekstide üle peetavatel läbirääkimistel tihti kaasa. Euroopa Prokuratuuri loomise otsus 2017. aastal oli Euroopa Liidu finantshuvide kaitsmisel oluline verstapost. OLAF on selle projekti toetamiseks teinud väsimatult tööd üle kümne aasta ning jätkab tööd käsikäes Euroopa Prokuratuuriga, et tagada maksumaksjate raha tõhus kaitse pettuste ja korruptsiooni eest.

Link aruande täistekstile on siin.

OLAFi ülesanded, volitused ja pädevus:
OLAFi ülesanne on kindlaks teha, uurida ja peatada ELi vahenditega seotud pettusi.

Oma ülesande täitmiseks OLAF:
• uurib sõltumatult ELi vahenditega seotud pettuse- ja korruptsioonijuhtumeid, et tagada ELi maksumaksjate raha jõudmine projektideni, millega luuakse Euroopas töökohti ja majanduskasvu;
• aitab tugevdada kodanike usaldust ELi institutsioonide vastu, uurides ELi institutsioonide töötajate ja liikmete raskeid üleastumisi;
• edendab ELi pettusevastast strateegiat.

Sõltumatu uurimistegevuse raames võib OLAF uurida juhtumeid, mis on seotud pettuse, korruptsiooni ja muude rikkumistega, mis mõjutavad ELi finantshuve ja puudutavad:
• kõiki ELi kulusid: peamised kulukategooriad on struktuurifondid, põllumajanduspoliitika ja maaelu
arengu toetamise vahendid, otsekulutused ja välisabi;
• teatavaid ELi tulusid, peamiselt tollimakse;
• kahtlusi ELi institutsioonide töötajate ja liikmete raskete üleastumiste kohta.

Lisateave:

Alina BUREA
pressiesindaja
Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)
Telefon: +32(0)2 29-57336
E-post: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
6 juuni 2018
Autor
Euroopa Pettustevastane Amet
News type
OLAF press release