Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Zgłoszenie nadużycia
Komunikat prasowy6 czerwiec 2018Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

OLAF w 2017 r.: dochodzenia na dużą skalę kładą kres złożonym systemom nadużyć

06/06/2018

KOMUNIKAT PRASOWY nr 05/2018

PDF version (210.9 KB)

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) zakończył w 2017 r. dochodzenia na dużą skalę, ponownie udowadniając swoją zdolność do wykrywania i badania złożonych systemów nadużyć w całej Europie a także poza nią. Dochodzenia, które prowadzi OLAF obejmują m.in. poważne nadużycia finansowe, w przypadku których deklarowane są fałszywe, zaniżone wartości towarów importowanych do UE celem większego zysku, a także przypadki zorganizowanych grup przestępczych defraudujących środki finansowe przeznaczone na rolnictwo oraz na duże projekty infrastrukturalne. W opublikowanym dzisiaj rocznym sprawozdaniu z działalności OLAF-u prezentowane są tendencje w zakresie nadużyć dotyczących środków finansowych UE oraz przykłady przeprowadzonych przez OLAF konkretnych spraw i operacji.  

Podczas konferencji prasowej dotyczącej publikacji tego sprawozdania, Nicholas Ilett, Dyrektor Generalny Urzędu powiedział: „działalność dochodzeniowa w 2017 r. pokazuje, że nasza praca jest niezbędna celem ochrony pieniędzy unijnych podatników oraz zapewnienia, że z funduszy UE nie wspiera się oszustw i korupcji zamiast projektów, które mogą przynieść obywatelom wymierną korzyść.

Działalność dochodzeniowa OLAF-u w 2017 r. w liczbach:

  • OLAF zakończył 197 dochodzeń, oraz wydał 309 zaleceń dla odpowiednich organów państw członkowskich i UE.
  • Zalecenia OLAF-u pozwoliły na odzyskanie 3 mld euro do budżetu UE. Ta wyjątkowo wysoka suma wynika stąd, że w ciągu 2017 roku OLAF zakończył duże sprawyzwiązane z zaniżaniem wartości towarów.
  • Po przeprowadzeniu przez ekspertów OLAF-u 1 111 wstępnych analiz, OLAF wszczął 215 nowych dochodzeń.
  • Mimo, że liczba osób zatrudnionych nie zwiększyła się, a sprawy były bardzo skomplikowane, OLAF-owi skrócił czas prowadzonych dochodzeń do średnio 17,6 miesięcy.

Tendencje w zakresie nadużyć dotyczących środków finansowych UE:

Międzynarodowy wymiar pracy wykonywanej przez śledczych OLAF-u pozwala na uzyskanie pełnego obrazu zmieniającego się charakteru nadużyć finansowych dotyczących funduszy Unii Europejskiej. Już po raz drugi, OLAF prezentuje w swoim sprawozdaniu analizę najpoważniejszych tendencji ujawnionych w ramach przeprowadzonych dochodzeń:

  • korupcja, konflikt interesów oraz manipulacja postępowań przetargowych – to wciąż  często spotykane typy nadużyć dotyczących środków finansowych UE, w niektórych przypadkach chodzi także o próby osiągnięcia zysku przez zorganizowane grupy przestępcze ;
  • coraz częściej usiłowałowano zdefraudować środki finansowe przeznaczone na badania lub zarządzanie kryzysem uchodźczym;
  • uchylanie się od opłat celnych również należy do metod międzynarodowych siatek przestępczych.

Wyjątkowa rola OLAF-u w zwalczaniu nadużyć finansowych poprzez dochodzenia na skalę światową:

OLAF prezentuje w tym sprawozdaniu szczegółowe zestawienie swoich działań mających na celu ochronę dochodów UE oraz podsumowanie przeprowadzonych w związku z tym dochodzeń w 2017 r. Zorganizowane grupy przestępcze błyskawicznie wykorzystują wszelkie luki prawne lub w zdolności operacyjnej administracji celnych oraz ich transgranicznym funkcjonowaniu. Ze względu na możliwość transgranicznego działania oraz szybkiego zbierania i wymiany informacji, OLAF odgrywa w tym kontekście kluczową rolę przy zapobieganiu i zwalczaniu nadużyć finansowych oraz przy wspieraniu krajowych administracji celnych w ich trudnej pracy.

Wkład w realizację polityki UE na rzecz walki z oszustwami:

OLAF przoduje w negocjacjach w sprawie aktów ustawodawczych dotyczących ochrony interesów finansowych UE przed nadużyciami i korupcją. Decyzja o utworzeniu Prokuratury Europejskiej (EPPO) w 2017 r. była ogromnym osiągnięciem na rzecz ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej. Przez ostatnie dziesięć lat, OLAF niestrudzenie wspierał ten projekt i dalej będzie pracował ramię w ramię z EPPO, aby efektywnie chronić pieniądze podatników przez oszustwami i korupcją.

Pełny tekst sprawozdania znajduje się tutaj.

Misja, mandat i kompetencje OLAF-u:
Misją OLAF-u jest wykrywanie nadużyć dotyczących środków finansowych UE, prowadzenie dochodzeń w Takich sprawach i eliminowanie tych nadużyć.

OLAF realizuje swoją misję przez:
• prowadzenie niezależnych dochodzeń w sprawie nadużyć finansowych i korupcji z udziałem funduszy UE, aby zagwarantować, że pieniądze unijnych podatników trafią do projektów, które mogą sprzyjać tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi gospodarczemu w Europie;
• przyczynianie się do wzmocnienia zaufania obywateli do instytucji UE dzięki prowadzeniu dochodzeń w sprawie poważnych uchybień ze strony urzędników UE i członków instytucji UE;
• tworzenie solidnej polityki UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych.

W swojej niezależnej działalności dochodzeniowej OLAF może prowadzić dochodzenia w sprawach dotyczących nadużyć finansowych, korupcji i innych przestępstw naruszających interesy finansowe UE w odniesieniu do:
• wszystkich wydatków UE: główne kategorie wydatków to fundusze strukturalne, polityka rolna i fundusze na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, wydatki bezpośrednie i pomoc zewnętrzna;
• niektórych obszarów dochodów UE, głównie opłat celnych;
• podejrzeń poważnych uchybień ze strony urzędników UE i członków instytucji UE.

Dodatkowych informacji mogą udzielić:

Alina BUREA
Rzecznik
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
Telefon: +32(0)2 29-57336
E-mail: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Informacje szczegółowe

Data publikacji
6 czerwiec 2018
Autor
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
News type
OLAF press release