Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Pranešimas apie sukčiavimą
Pranešimas spaudai6 birželis 2018Europos kovos su sukčiavimu tarnyba

OLAF 2017 m.: svarbūs tyrimai nutraukė sudėtingas sukčiavimo schemas

06/06/2018

Pranešimas spaudai Nr. 05/2018

PDF version (204.72 KB)

2017 m. baigtais didelio masto tyrimais Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) dar kartą parodė sugebanti aptikti ir ištirti sudėtingas klastojimo schemas Europoje ir už jos ribų. OLAF tyrimų objektas buvo tiek dideli sukčiavimo sumažinant vertę atvejai, kai sukčiautojai pelnėsi iš deklaruojamos apgaulingai mažos į ES importuojamų prekių vertės, tiek OLAF kova su organizuotomis nusikalstamomis grupėmis, neteisėtai naudojusiomis žemės ūkiui skirtas lėšas, tiek ir tyrėjų išaiškinti sukčiavimo vykdant didelius infrastruktūros projektus atvejai. Šiandien paskelbtoje ataskaitoje pristatomos kovos su sukčiavimu tyrimų tendencijos, taip pat konkretūs atvejai ir veiksmai, atliekami OLAF iniciatyva.

Ataskaitai skirtoje spaudos konferencijoje Tarnybos laikinasis generalinis direktorius Nicholasas Ilettas sakė: „2017 m. OLAF tyrimų rezultatai rodo, kad mūsų darbas yra būtinas siekiant apsaugoti ES mokesčių mokėtojų pinigus ir užtikrinti, kad ES lėšos būtų naudojamos ne sukčiavimui ir korupcijai skatinti, o tikrą pridėtinę vertę piliečiams teikiantiems projektams finansuoti.“

2017 m. OLAF tiriamosios veiklos rezultatai skaičiais:

  • OLAF atliko 197 tyrimus ir pateikė susijusioms nacionalinėms ir ES valdžios institucijoms 309 rekomendacijas.
  • OLAF rekomendavo susigrąžinti į ES biudžetą daugiau kaip 3 mlrd. EUR. Ši ypač didelė suma susidarė dėl OLAF 2017 m. nustatytų didelių sukčiavimo sumažinant vertę atvejų.
  • Remdamasi 1 111 išankstinių tyrimų, kuriuos atliko OLAF ekspertai, OLAF pradėjo 215 naujų tyrimų.
  • Nors darbuotojų skaičius nedidėjo, o tiriami atvejai buvo sudėtingi, OLAF pavyko dar labiau sutrumpinti tyrimų trukmę iki vidutiniškai 17,6 mėnesių.

Kovos su sukčiavimu tyrimų tendencijos

Tarpvalstybinis darbo mastas leidžia OLAF susidaryti unikalų kintančio sukčiavimo pobūdžio visoje Europoje vaizdą. Antrus metus iš eilės OLAF savo ataskaitoje pateikia tyrimų atskleistų ryškiausių tendencijų analizę:

  • dažniausi sukčiavimo, susijusio su ES struktūriniais fondais, atvejai ir toliau yra korupcija, interesų konfliktai ir manipuliavimas konkurso procedūromis, kartais – organizuotų nusikalstamų grupių siekis pasipelnyti;
  • sukčiautojai vis dažniau bando neteisėtai panaudoti tyrimams arba pabėgėlių krizėms skirtas lėšas;
  • muito mokesčiams vengti kuriamos tarpvalstybinės nusikalstamos schemos.

Unikalus visame pasaulyje tyrimus atliekančios OLAF vaidmuo kovoje su sukčiavimu pajamomis

Šioje ataskaitoje OLAF pateikia išsamią savo veiklos, kuria siekiama apsaugoti ES pajamas (2017 m. ji atliko daug šios srities tyrimų), apžvalgą. Iš tikrųjų organizuotos nusikalstamos organizacijos greitai pasinaudoja bet kokiomis teisinės aplinkos spragomis arba muitų administracijų veiklos pajėgumų veikti tarpvalstybiniu mastu trūkumais. Tad dėl sugebėjimo veikti tarpvalstybiniu mastu ir greitai rinkti informaciją ir ja dalytis OLAF vaidmuo užkertant kelią sukčiavimui pajamomis ir kovojant su juo, taip pat padedant nacionalinėms muitų organizacijoms dirbti nelengvą darbą yra labai svarbus.

Indėlis į ES kovos su sukčiavimu politiką

OLAF nuolat dalyvauja derantis dėl teisės aktų dėl ES finansinių interesų apsaugos nuo sukčiavimo ir korupcijos. Svarbus Europos Sąjungos finansinių interesų gynimo etapas buvo 2017 m. priimtas sprendimas įsteigti Europos prokuratūrą. OLAF daugiau kaip dešimtmetį nepaliaujamai remia šį projektą ir tęs šią veiklą išvien su Europos prokuratūra, kad užtikrintų veiksmingą mokesčių mokėtojų pinigų apsaugą nuo sukčiavimo ir korupcijos.

Su visa ataskaita galite susipažinti čia.

OLAF uždaviniai, įgaliojimai ir kompetencija
OLAF uždaviniai: nustatyti, ištirti ir nutraukti sukčiavimą ES lėšomis.

Savo uždavinius OLAF vykdo:
• atlikdama nepriklausomus su ES lėšomis susijusio sukčiavimo ir korupcijos atvejų tyrimus, kad užtikrintų, jog visi ES mokesčių mokėtojų pinigai būtų naudojami projektams, galintiems sukurti darbo vietų Europoje ir paskatinti augimą;
• tirdama sunkius ES tarnybų darbuotojų ir ES institucijų narių nusižengimus ir taip padėdama didinti piliečių pasitikėjimą ES institucijomis;
• formuodama patikimą ES kovos su sukčiavimu politiką.

Kadangi tyrimai atliekami nepriklausomai, OLAF gali tirti klastojimo, korupcijos atvejus ir kitus ES finansiniams interesams kenkiančius nusikaltimus, susijusius su:
• visomis ES išlaidomis – pagrindinės išlaidų kategorijos yra struktūriniai fondai, žemės ūkio politika ir kaimo plėtros fondai, taip pat tiesioginės išlaidos ir išorės pagalba;
• kai kurių sričių ES pajamomis, daugiausiai muitais;
• įtarimais dėl sunkių ES tarnybų darbuotojų ir ES institucijų narių nusižengimų.

Daugiau informacijos gali suteikti:

Alina BUREA
Atstovė spaudai
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)
Tel. +32(0)2 29-57336
E. paštas olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
6 birželis 2018
Autorius
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba
News type
OLAF press release