Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Oznámenie podvodu
Tlačové komuniké6 jún 2018Európsky úrad pre boj proti podvodom

OLAF v roku 2017: rozsiahle vyšetrovania pomohli zastaviť zložité podvody

06/06/2018

TLAČOVÁ SPRÁVA č. 05/2018

PDF version (208.77 KB)

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) v roku 2017 uzavrel rozsiahle vyšetrovania, čím znovu preukázal schopnosť odhaľovať a vyšetrovať zložité schémy podvodov v celej Európe i za jej hranicami. Vyšetrovania OLAF-u siahali od podvodov hrubého podhodnotenia tovaru, pri ktorých podvodníci dosiahli zisk tým, že klamlivo deklarovali nízke hodnoty tovaru dovážaného do EÚ, cez prípady, pri ktorých OLAF vyšetroval organizované zločinecké skupiny, ktoré spreneverili finančné prostriedky určené na poľnohospodárstvo, až po prípady, v ktorých vyšetrovatelia odhalili podvody vo veľkých infraštruktúrnych projektoch. V dnes uverejnenej výročnej správe sú prezentované trendy v oblasti vyšetrovaní podvodov, ako aj konkrétne prípady a operácie OLAF-u.

Na tlačovej konferencii k uverejneniu správy úradujúci generálny riaditeľ OLAF-u Nicholas Ilett povedal „Výsledky našej vyšetrovacej činnosti v roku 2017 ukazujú, že naša práca má zásadný význam pre ochranu peňazí daňových poplatníkov EÚ a pre zabezpečenie toho, aby sa finančné prostriedky EÚ nezneužívali na podvodné účely a na korupciu namiesto toho, aby sa nimi financovali projekty, ktoré občanom môžu priniesť skutočnú pridanú hodnotu“.

Výsledky vyšetrovacej činnosti úradu OLAF za rok 2017 v číslach:

  • OLAF uzavrel 197 vyšetrovaní, pričom pre príslušné vnútroštátne orgány a orgány EÚ vydal 309 odporúčaní.
  • OLAF odporučil, aby sa do rozpočtu EÚ vrátili prostriedky vo výške vyše 3 miliardy eur. Toto mimoriadne vysoké číslo je spôsobené veľkými prípadmi podhodnotenia tovaru, ktoré OLAF počas roka vyriešil.
  • V nadväznosti na 1 111 predbežných analýz, ktoré uskutočnili experti OLAF-u, úrad začal vyšetrovanie v 215 nových prípadoch.
  • Napriek tomu, že v danom období sa počet pracovníkov úradu nezvýšil, a napriek zložitosti riešených prípadov sa OLAF-u podarilo ešte viac skrátiť trvanie vyšetrovaní celkovo na 17,6 mesiaca.

Trendy vo vyšetrovaní podvodov:

Nadnárodný rozmer pôsobenia úradu OLAF mu umožňuje získať jedinečný pohľad na meniacu sa povahu podvodov v celej Európe. Už druhý rok po sebe OLAF v tejto správe prezentuje analýzu niektorých najvýraznejších trendov, ku ktorým dospel pri svojich vyšetrovaniach:

  • Korupcia, konflikty záujmovzmanipulované verejné obstarávania sú naďalej najčastejšie sa vyskytujúcimi príkladmi podvodného konania, ktoré má vplyv na štrukturálne fondy EÚ, pričom došlo aj k prípadom, v ktorých sa o dosiahnutie zisku pokúšali organizované zločinecké skupiny;
  • Podvodníci sa v čoraz väčšej miere pokúšali o spreneveru finančných prostriedkov určených na výskum alebo utečeneckú krízu;
  • Vyhýbanie sa clám je riadené cez nadnárodné zločinecké syndikáty.

Jedinečná úloha úradu OLAF v boji proti podvodom postihujúcim príjmy EÚ cez nadnárodné vyšetrovania:

OLAF v tejto správe prezentuje podrobný prehľad svojej činnosti zameranej na ochranu príjmov EÚ, pričom v tejto oblasti došlo v roku 2017 k vyriešeniu viacerých prípadov. Možno konštatovať, že organizované zločinecké skupiny veľmi rýchlo využívajú akékoľvek medzery v legislatívnom prostredí alebo nedostatočnú operačnú kapacitu colných správ na pôsobenie naprieč hranicami. V tejto súvislosti zohráva OLAF vzhľadom na svoju schopnosť pôsobiť nadnárodne a urýchlene získavať a postupovať informácie nenahraditeľnú úlohu pri predchádzaní a riešení podvodov postihujúcich príjmy, ako aj pri podpore, ktorú poskytuje vnútroštátnym colným správam v ich náročnej činnosti.

Príspevok k politike EÚ v oblasti boja proti podvodom:

OLAF pravidelne zastáva popredné miesto pri rokovaniach o legislatívnych textoch týkajúcich sa ochrany finančných záujmov EÚ pred spreneverou a korupciou. Rozhodnutie vytvoriť Európsku prokuratúru bolo v roku 2017 míľnikom v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie. OLAF už viac než desať rokov neúnavne pracuje na podpore tohto projektu a bude na nej pracovať aj naďalej v spolupráci s Európskou prokuratúrou v snahe zabezpečiť účinnú ochranu peňazí daňových poplatníkov pred podvodmi a korupciou.

Úplné znenie správy je k dispozícii tu.

Poslanie, mandát a právomoci úradu OLAF:
Poslaním OLAF-u je odhaľovať, vyšetrovať a zastaviť podvody týkajúce sa prostriedkov EÚ.

OLAF plní svoje poslanie tým, že:
• vedie nezávislé vyšetrovania podvodov a korupcie týkajúcich sa finančných prostriedkov EÚ s cieľom zabezpečiť, aby sa všetky prostriedky daňových poplatníkov EÚ dostali k projektom, ktoré môžu viesť k tvorbe pracovných miest a rastu v Európe,
• prispieva k posilneniu dôvery občanov v inštitúcie EÚ prostredníctvom vyšetrovania vážnych pochybení zamestnancov a členov inštitúcií EÚ,
• vypracováva účinnú politiku EÚ v oblasti boja proti podvodom.

V rámci svojej nezávislej vyšetrovacej úlohy môže úrad OLAF vyšetrovať záležitosti týkajúce sa podvodov, korupcie a iných trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ, pokiaľ ide o:
• všetky výdavky EÚ, pričom hlavnými kategóriami výdavkov sú štrukturálne fondy, poľnohospodárska politika a fondy rozvoja vidieka, priame výdavky a vonkajšia pomoc,
• niektoré oblasti príjmov EÚ, predovšetkým clá,
• podozrenia z vážneho pochybenia zo strany zamestnancov a členov inštitúcií EÚ.

Ďalšie informácie:

Alina BUREA
hovorkyňa
Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)
Tel: +32(0)2 29-57336
E-mail: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
6 jún 2018
Autor/autorka
Európsky úrad pre boj proti podvodom
News type
OLAF press release