Mur għall-kontenut ewlieni
European Anti-Fraud Office
Irrapporta frodi

Ilmenti u talbiet

Jekk jogħġbok tissottomettix allegazzjonijiet ta’ frodi permezz tal-indirizzi tal-email ta’ hawn taħt.

Jekk tixtieq tirrapporta frodi, jekk jogħġbok mur fil-paġna “Irrapporta frodi” u għal mistoqsijiet oħra, mur fil-paġna “Kuntatti”.

Ilmenti

Ilmenti dwar garanziji proċedurali (Regolament Nru 883/2013)

Fl-investigazzjonijiet tiegħu, l-OLAF ifittex provi favur u kontra l-persuna kkonċernata. L-investigazzjonijiet kollha tal-OLAF għandhom jitwettqu b’mod oġġettiv, imparzjali u skont il-prinċipju tal-preżunzjoni tal-innoċenza u l-garanziji proċedurali stabbiliti fl-Artikolu 9 tar-Regolament Nru 883/2013

Jekk tqis li l-OLAF kiser id-drittijiet tiegħek fil-kuntest tal-investigazzjonijiet tiegħu, tista’ tressaq ilment.

  • Ilmenti minn persuni kkonċernati

Jekk inti persuna kkonċernata f’investigazzjoni tal-OLAF, skont it-tifsira tal-Artikolu 2(5) tar-Regolament Nru 883/2013, tista’ tressaq ilment quddiem il-Kontrollur tal-garanziji proċedurali, skont il-mekkaniżmu tal-ilmenti stabbilit fl-Artikolu 9b tar-Regolament, rigward il-konformità tal-OLAF mal-garanziji proċedurali u/jew mar-regoli applikabbli għall-investigazzjonijiet tiegħu.

Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkonsulta Kontrollur - Issottometti lment.

  • Ilmenti minn persuni oħra

Persuni oħra involuti f’investigazzjoni tal-OLAF, bħal informaturi, whistleblowers jew xhieda jistgħu jressqu lment quddiem id-Direttur Ġenerali tal-OLAF.

Id-Direttur-Ġenerali se jwieġeb fi żmien xahrejn mid-data tar-reġistrazzjoni tal-ilment, sakemm ma jkunx ġustifikat perjodu itwal minħabba l-kumplessità tal-ilment. Jekk jogħġbok innota li din il-proċedura ma tapplikax għal investigazzjonijiet li ngħalqu u ġew trasferiti lill-awtoritajiet kompetenti.

Tista’ tissottometti l-ilment lil 

Staff tal-UE

Il-membri tal-istaff tal-UE jistgħu wkoll jissottomettu talba jew ilment lid-Direttur Ġenerali tal-OLAF skont l-Artikolu 90a tar-Regolamenti tal-Persunal fir-rigward ta’ kwalunkwe att li jaffettwahom b’mod negattiv fil-kuntest ta’ investigazzjoni tal-OLAF.

Id-Direttur Ġenerali jwieġeb lill-kwerelant fi żmien erba’ xhur mid-data tar-reġistrazzjoni tal-ilment.

Jekk fl-aħħar ta’ dak il-perjodu l-OLAF ma jkunx ta risposta, dan għandu jiġi kkunsidrat bħala deċiżjoni impliċita li jirrifjuta l-ilment u li kontriha jista’ jsir appell skont l-Artikolu 91 tar-Regolamenti tal-Persunal.

Tista’ tissottometti l-ilment lil 

Ilmenti dwar ksur possibbli tal-Kodiċi ta’ Mġiba Amministrattiva Tajba

Kwalunkwe persuna fi Stat Membru jew f’pajjiż terz tista’ tressaq ilment quddiem l-OLAF jekk tqis li l-Uffiċċju kiser il-Kodiċi ta’ Mġiba Amministrattiva Tajba tal-Kummissjoni fit-trattament tal-pubbliku.

Tista’ tissottometti l-ilment lil 

Ilmenti dwar il-possibbiltà ta’ amministrazzjoni ħażina

Tista’ wkoll tressaq ilment mal-Ombudsman Ewropew li huwa responsabbli għall-investigazzjoni ta’ lmenti dwar amministrazzjoni ħażina fl-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni Ewropea, inkluż l-OLAF.

Qabel ma tressaq ilment mal-Ombudsman, l-ewwel trid tqajjem il-kwistjoni mal-OLAF u tagħtih perjodu ta’ żmien raġonevoli biex jindirizza t-tħassib tiegħek. Ilment irid jiġi introdott fi żmien sentejn mid-data meta sirt taf bil-fatti li fuqhom huwa bbażat l-ilment.

Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkonsulta Ombudsman Ewropew - Agħmel ilment.

Ilmenti dwar id-data personali

Ix-xogħol ta’ kuljum tal-OLAF jinvolvi wkoll l-ipproċessar ta’ data personali.

Kull persuna fiżika li tqis li d-drittijiet tagħha skont ir-Regolament Nru 2018/1725 inkisru b’riżultat tal-ipproċessar tad-data personali tagħha mill-OLAF, għandha d-dritt li tirrikorri għand il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (EDPS). L-EDPS huwa l-awtorità indipendenti tal-Unjoni Ewropea għall-protezzjoni tad-data. Tista’ tikkuntattja l-EDPS fuq 

Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkonsulta Protezzjoni tad-data - Ilmenti.

Talbiet

L-OLAF huwa legalment marbut li jittratta l-informazzjoni kollha li jikseb matul l-investigazzjonijiet tiegħu bħala kunfidenzjali u soġġetta għas-segretezza professjonali, kif stabbilit fl-Artikolu 339 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, fl-Artikolu 10 tar-Regolament Nru 883/2013 u fl-Artikolu 17 tar-Regolamenti tal-Persunal.

Madankollu, għandek id-dritt li titlob aċċess għal ċerta informazzjoni jew dokumenti.

Talbiet għal aċċess pubbliku għal dokumenti (Regolament Nru 1049/2001)

Skont ir-regoli tal-UE dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti (Regolament Nru 1049/2001), iċ-ċittadini tal-UE kif ukoll il-persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jirrisjedu jew li għandhom l-uffiċċju rreġistrat tagħhom fi Stat Membru jistgħu jikkuntattjaw lill-OLAF biex jitolbu aċċess għal dokumenti speċifiċi.

L-għan tar-Regolament Nru 1049/2001 huwa li jagħti aċċess għad-dokumenti miżmuma minn istituzzjoni lill-pubbliku inġenerali. Kwalunkwe dokument żvelat skont dan ir-Regolament isir awtomatikament disponibbli għall-pubbliku kull meta jkun hemm talba sussegwenti, li jfisser li dan id-dokument jidħol fid-dominju pubbliku.

Jekk jogħġbok innota li l-maġġoranza l-kbira tad-dokumenti tal-OLAF huma kunfidenzjali u l-iżvelar tagħhom jista’ jiġi evitat minn eċċezzjoni waħda jew aktar stabbiliti fl-Artikolu 4 tar-Regolament Nru 1049/2001.

Tista’ tissottometti t-talba tiegħek lil 

Talbiet għal aċċess għar-rapport finali minn persuna kkonċernata (Regolament Nru 883/2013)

Bħala prinċipju, persuna kkonċernata minn investigazzjoni tal-OLAF jista’ jkollha aċċess għar-rapport finali meta l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 10 (3b) tar-Regolament Nru 883/2013 ikunu ssodisfati.

F’dan ir-rigward, persuna kkonċernata tista’ titlob li l-OLAF jipprovdi r-rapport ta’ investigazzjoni finali fil-każ meta l-Uffiċċju jkun irrakkomanda segwitu ġudizzjarju għas-sejbiet tiegħu u fin-nuqqas ta’ oġġezzjoni fi żmien 12-il xahar mill-awtoritajiet li lilhom ikun ġie indirizzat ir-rapport finali. Jekk dawn il-kundizzjonijiet jiġu ssodisfati, l-aċċess jingħata biss sa fejn ir-rapport finali jkun relatat mal-persuna kkonċernata u soġġett għar-regoli applikabbli dwar il-kunfidenzjalità u l-protezzjoni tad-data, b’mod partikolari fir-rigward tal-whistleblowers u l-informaturi. 

Tista’ tissottometti t-talba tiegħek lil 

Talbiet dwar id-data personali (Regolament Nru 2018/1725)

Skont ir-Regolament Nru 2018/1725 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u tal-moviment liberu ta’ tali data, id-data personali ta’ persuni fiżiċi tinħażen fil-files elettroniċi u stampati tal-OLAF għall-finijiet li tiġi żgurata l-konformità mar-rekwiżiti tar-Regolament Nru 1049/2001 u tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/937/KE.

  • Talbiet dwar id-data personali

Kwalunkwe persuna fiżika għandha d-dritt titlob aċċess għad-data personali tagħha, rettifika jew tħassir tad-data, jew restrizzjoni tal-ipproċessar tagħha.

Tista’ tissottometti t-talba tiegħek lil 

  • Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data (UPD)

Kwalunkwe persuna tista’ tikkuntattja lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-OLAF

dwar kwistjonijiet oħra relatati mal-protezzjoni tad-data.

Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkonsulta OLAF - Protezzjoni tad-data.