Prejsť na hlavný obsah
European Anti-Fraud Office
Oznámenie podvodu

Sťažnosti a žiadosti

Podania týkajúce sa podozrenia z podvodu nezasielajte na e-mailové adresy uvedené nižšie.

Ak chcete oznámiť podvod, prejdite na stránku Oznámenie podvodu. V prípade iných podaní prejdite na stránku Kontakty.

Sťažnosti

Sťažnosti týkajúce sa procesných záruk (nariadenie č. 883/2013)

OLAF sa v rámci svojich vyšetrovaní snaží zhromaždiť dôkazy v prospech aj v neprospech dotknutej osoby. Všetky vyšetrovania musí úrad OLAF viesť objektívne, nestranne a v súlade so zásadou prezumpcie neviny a s procesnými zárukami stanovenými v článku 9 nariadenia č. 883/2013

Ak sa domnievate, že OLAF v rámci vyšetrovaní porušil vaše práva, môžete podať sťažnosť.

  • Sťažnosti dotknutých osôb

Ak ste v rámci vyšetrovania vedeného úradom OLAF dotknutou osobou v zmysle článku 2 bodu 5 nariadenia č. 883/2013, môžete podať sťažnosť kontrolórovi procesných záruk v súlade s mechanizmom na podávanie sťažností upraveným v článku 9b nariadenia, pokiaľ ide o dodržiavanie procesných záruk a/alebo predpisov vzťahujúcich sa na vyšetrovania vedené úradom OLAF.

Viac informácií nájdete na stránke Kontrolór – Podať sťažnosť.

  • Sťažnosti iných osôb

Iné osoby zapojené do vyšetrovania vedeného úradom OLAF, ako sú informátori, oznamovatelia alebo svedkovia, môžu podať sťažnosť generálnemu riaditeľovi úradu OLAF.

Generálny riaditeľ odpovie do dvoch mesiacov od dátumu registrácie sťažnosti, pokiaľ zložitosť danej sťažnosti nie je dôvodom na predĺženie tejto lehoty. Tento postup sa však nevzťahuje na vyšetrovania, ktoré boli ukončené a postúpené príslušným orgánom.

Sťažnosť možno podať na adrese 

Zamestnanci EÚ

Zamestnanci EÚ môžu tiež predložiť žiadosť alebo sťažnosť generálnemu riaditeľovi úradu OLAF podľa článku 90a služobného poriadku, pokiaľ ide o akýkoľvek akt, ktorý má na nich nepriaznivý účinok v súvislosti s vyšetrovaním vedeným úradom OLAF.

Generálny riaditeľ odpovie sťažovateľovi do štyroch mesiacov od dátumu registrácie sťažnosti.

Ak OLAF v rámci tohto obdobia neposkytne odpoveď, považuje sa to za implicitné rozhodnutie, ktorým sa sťažnosť zamieta a proti ktorému sa možno odvolať podľa článku 91 služobného poriadku.

Sťažnosť možno podať na adrese 

Sťažnosti týkajúce sa možného porušenia kódexu dobrého úradného postupu

Akákoľvek osoba v členskom štáte alebo tretej krajine môže podať sťažnosť úradu OLAF, ak sa domnieva, že úrad v rámci styku s verejnosťou porušil kódex dobrého úradného postupu Komisie.

Sťažnosť možno podať na adrese

Sťažnosti týkajúce sa možného nesprávneho úradného postupu

Sťažnosť možno podať aj európskemu ombudsmanovi, ktorý je zodpovedný za vyšetrovanie sťažností týkajúcich sa nesprávneho úradného postupu v inštitúciách a orgánoch Európskej únie vrátane úradu OLAF.

Pred podaním sťažnosti ombudsmanovi musíte túto záležitosť najprv predložiť úradu OLAF a poskytnúť mu primeraný čas na riešenie vášho problému. Sťažnosť treba podať do dvoch rokov odo dňa, keď ste sa dozvedeli o skutočnostiach, na ktorých je sťažnosť založená.

Viac informácií nájdete na stránke Európsky ombudsman – Podať sťažnosť.

Sťažnosti týkajúce sa osobných údajov

Každodenná práca úradu OLAF zahŕňa aj spracúvanie osobných údajov.

Akákoľvek fyzická osoba, ktorá sa domnieva, že v dôsledku spracúvania jej osobných údajov úradom OLAF boli porušené jej práva podľa nariadenia 2018/1725, má právo obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS). EDPS je nezávislým orgánom Európskej únie pre ochranu údajov. EDPS možno kontaktovať na adrese 

Viac informácií nájdete na stránke Ochrana údajov – Sťažnosti.

Žiadosti

OLAF má právnu povinnosť zachovávať dôverný charakter všetkých informácií získaných v rámci vyšetrovaní, ktoré vedie, ako aj považovať tieto informácie za chránené služobným tajomstvom v zmysle článku 339 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, článku 10 nariadenia č. 883/2013 a článku 17 služobného poriadku.

Máte však právo žiadať o prístup k určitým informáciám alebo dokumentom.

Žiadosti týkajúce sa prístupu verejnosti k dokumentom (nariadenie č. 1049/2001)

Podľa pravidiel EÚ o prístupe verejnosti k dokumentom (nariadenie č. 1049/2001) sa občania EÚ, ako aj fyzické alebo právnické osoby s bydliskom alebo sídlom v členskom štáte môžu obrátiť na úrad OLAF so žiadosťou o prístup ku konkrétnym dokumentom.

Účelom nariadenia č. 1049/2001 je poskytnúť širokej verejnosti prístup k dokumentom, ktoré majú inštitúcie v držbe. Každý dokument, ktorý bol zverejnený podľa tohto nariadenia, sa automaticky sprístupní verejnosti vždy v prípade ďalšej žiadosti, čo znamená, že tento dokument sa stáva verejne dostupným.

Upozorňujeme, že veľká väčšina dokumentov úradu OLAF je dôverná a ich zverejneniu môže brániť jedna alebo viacero výnimiek stanovených v článku 4 nariadenia č. 1049/2001.

Žiadosť možno podať na adrese 

Žiadosti dotknutých osôb o prístup k záverečnej správe (nariadenie č. 883/2013)

Dotknutá osoba, ktorej sa týka vyšetrovanie vedené úradom OLAF, môže mať v zásade prístup k záverečnej správe, ak sú splnené podmienky podľa článku 10 ods. 3b nariadenia č. 883/2013.

V tejto súvislosti môže dotknutá osoba požiadať úrad OLAF o poskytnutie záverečnej správy z vyšetrovania v prípade, že úrad k svojim zisteniam odporúča následné opatrenia na justičnej úrovni a ak orgány, ktorým bola záverečná správa adresovaná, nevzniesli do 12 mesiacov námietky. Ak sú tieto podmienky splnené, prístup sa udelí len v rozsahu, v akom sa záverečná správa týka dotknutej osoby a v súlade s uplatniteľnými pravidlami dôvernosti a ochrany údajov, najmä pokiaľ ide o oznamovateľov a informátorov. 

Žiadosť možno podať na adrese

Žiadosti týkajúce sa osobných údajov (nariadenie 2018/1725)

Podľa nariadenia 2018/1725 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov sa osobné údaje fyzických osôb uchovávajú v elektronickej a papierovej verzii súborov úradu OLAF na účely zabezpečenia súladu s požiadavkami nariadenia č. 1049/2001 a rozhodnutia Komisie č. 2001/937/ES.

  • Žiadosti týkajúce sa osobných údajov

Každá fyzická osoba má právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, či obmedzenie ich spracúvania.

Žiadosť možno podať na adrese 

  • Úradník pre ochranu údajov

Pokiaľ ide o ďalšie otázky týkajúce sa ochrany údajov, ktokoľvek sa môže obrátiť na úradníka pre ochranu údajov úradu OLAF 

Viac informácií nájdete na stránke OLAF – Ochrana údajov.