Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Pranešimas apie sukčiavimą

Skundai dėl OLAF tyrimų

Bet kuris asmuo, kuriam OLAF tyrimai daro poveikį, gali pateikti skundą tiesiai OLAF. Tarnyba užtikrins, kad visi skundai būtų tvarkomi greitai, kruopščiai ir teisingai. Tokių skundų tvarkymo šioje tarnyboje tvarka išsamiai aprašyta toliau (A dalyje).

Be to, kiekvienas toks asmuo gali pateikti skundą toliau (B dalyje) nurodytoms nepriklausomoms OLAF nepriklausančioms institucijoms ar įstaigoms.

A. Skundų teikimas OLAF

Visi skundai dėl OLAF tyrimų turėtų būti siunčiami OLAF generaliniam direktoriui. Jie tvarkomi taip:

1.    Skundai dėl procesinių garantijų atliekant tyrimą

1.1. Visus iš asmenų, kurių veikla tiriama, gautus skundus dėl to, kaip OLAF elgiasi su jų procesinėmis garantijomis pagal Reglamento Nr. 883/2013 9 straipsnį, tvarkys Teisinių konsultacijų skyrius.

1.2. Teisinių konsultacijų skyrius turės prieigą prie visos svarbios informacijos ir gaus visą reikiamą pagalbą iš atsakingo tyrimus atliekančio direktorato. Teisinių konsultacijų skyrius peržiūrės skundą ir konsultuosis su atsakingo tyrimus atliekančio direktorato direktoriaus patarėju.  Teisinių konsultacijų skyrius pateiks savo išvadas generaliniam direktoriui.

1.3. Generalinis direktorius imsis reikiamų veiksmų, susijusių su OLAF procesinių garantijų nesilaikymu atliekant tyrimą.

1.4. Generalinis direktorius atsakys skundo pateikėjui per du mėnesius nuo skundo registravimo dienos, nebent dėl klausimo sudėtingumo pateisinamas ilgesnis laikotarpis.

1.5. Ši skundo procedūra netaikoma baigtiems ir kompetentingoms institucijoms perduotiems tyrimams.
 

2.    Skundai pagal Tarnybos nuostatų 90a straipsnį  

2.1. Pareigūnai ir kiti ES institucijų darbuotojai pagal Tarnybos nuostatų 90a straipsnį gali teikti skundus OLAF dėl bet kokių su OLAF tyrimais susijusių jų nenaudai priimtų aktų. Visus tokius skundus tvarkys Teisinių konsultacijų skyrius. (https://myintracomm.ec.europa.eu/hr_admin/en/staff-regulations/officials/Pages/title-7.aspx)

2.2. Galutinės ataskaitos su rekomendacijomis arba be jų perdavimas nėra laikomas asmens nenaudai priimtu aktu pagal Tarnybos nuostatus, todėl jis negali tapti tiesioginiu skundo objektu.

2.3. Teisinių konsultacijų skyrius peržiūrės skundą ir konsultuosis su atsakingo tyrimus atliekančio direktorato direktoriaus patarėju.  Teisinių konsultacijų skyrius pateiks savo išvadas generaliniam direktoriui.

2.4. Generalinis direktorius imsis reikiamų veiksmų, susijusių su padaryta žala, ir informuos skundo pateikėją per keturis mėnesius nuo skundo registravimo dienos.

2.5. Jeigu pasibaigus tam terminui OLAF nepateikia atsakymo, laikoma, kad priimtas sprendimas skundą atmesti, kuris gali būti skundžiamas pagal Tarnybos nuostatų 91 straipsnį.

3.    Skundai dėl duomenų apsaugos

3.1. Teisinių konsultacijų skyrius peržiūrės OLAF kaip duomenų valdytojui pateiktus duomenų subjektų nesutikimus dėl jų asmens duomenų tvarkymo pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 18 straipsnį. Teisinių konsultacijų skyrius, pasikonsultavęs su atsakingo tyrimus atliekančio direktorato direktoriaus patarėju ir duomenų apsaugos pareigūnu, parengia atsakymo duomenų subjektui projektą.

3.2. Generalinis direktorius atsakys duomenų subjektui per du mėnesius nuo nesutikimo registravimo datos, nebent dėl klausimo sudėtingumo pateisinamas ilgesnis laikotarpis.

4.    Skundai dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais arba bylomis pagal Reglamentą 1049/2001

4.1. Asmuo, kurio veikla tiriama, neturi teisės susipažinti su bylos dokumentais. Tokio asmens skundas dėl bylos dokumentų tvarkymo gali būti tvarkomas pagal šio teksto 1 punktą dėl procesinių garantijų.

4.2. Paraiškas pagal Reglamentą 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais arba bylomis tvarkys Teisinių konsultacijų skyrius taip, kaip nurodyta toliau.

4.3. Teisinių konsultacijų skyrius peržiūrės paraišką ir, pasikonsultavęs su atsakingo tyrimus atliekančio direktorato direktoriaus patarėju, parengs atsakymo pareiškėjui projektą.

4.4. Atsakingas direktorius (arba Tyrimų atrankos ir peržiūros skyriaus vadovas) pateiks atsakymą per 15 darbo dienų nuo paraiškos registravimo dienos.

4.5. Reglamento 1049/2001 7 straipsnio 2 dalyje numatoma galimybė pareiškėjui, jei OLAF visiškai arba iš dalies atmeta paraišką dėl galimybės susipažinti su dokumentais, per 15 darbo dienų nuo OLAF atsakymo gavimo pateikti kartotinę paraišką ir joje paprašyti OLAF dar kartą peržiūrėti savo poziciją. (http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_en.htm).

4.6. Kartotines paraiškas tvarkys Teisinių konsultacijų skyrius. Jį konsultuos Komisijos teisės tarnyba. Teisinių konsultacijų skyrius parengs atsakymo pareiškėjui projektą.

4.7. OLAF generalinis direktorius arba Komisijos generalinis sekretorius pateiks atsakymą per 15 darbo dienų nuo kartotinės paraiškos registravimo dienos.

4.8. Prireikus terminas gali būti pratęstas 15 darbo dienų.

B. Skundų teikimas nepriklausomoms išorės institucijoms ir įstaigoms

Skundai dėl OLAF veiklos, be kita ko, gali būti teikiami toliau išvardytoms OLAF nepriklausančioms institucijoms ir įstaigoms.

5.1. Europos ombudsmenui, atsakingam už skundų dėl Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų netinkamo administravimo tyrimą (http://www.ombudsman.europa.eu). Jei OLAF pažeidžia pagrindines teises, teisines taisykles arba gero administravimo principus, bet koks fizinis arba juridinis asmuo, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra ES, gali pateikti skundą Europos ombudsmenui.

5.2. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui – nepriklausomai institucijai, atsakingai už asmens duomenų ir privatumo apsaugą. Asmenys, manantys, kad OLAF pažeidė jų teises, susijusias su duomenų apsauga (pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001), gali pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui arba OLAF duomenų apsaugos pareigūnui. (https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS?lang=lt)

5.3. Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, atsakingam už Europos Sąjungos institucijų veiklos, įskaitant OLAF tyrimus, teisėtumo peržiūrą, pasitelkus ir laikinąsias ir (arba) pagreitintas procedūras (http://curia.europa.eu).

5.4. Į nacionalinius teismus gali būti kreipiamasi, kai po OLAF tyrimų pradedamas teismo procesas.